Activities | Japan Aviation Academy

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 • รายชื่อผู้สมัครสอบปี 2561 ทั้งหมด และรายละเอียดการสอบ

  รายละเอียดการสอบ คลิก หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทรศัพท์ 096-963-4113 วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ วิชาที่สอบ  (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ) สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 1 นายธนพัชร เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 2 นายพงศ์ธนา แสงมณี โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา 3 นายสุกฤษฎิ์ ชูศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต 4 นายภคนันท์ ชลเขตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต 5 เด็กชายภราดร ทัดประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 6 นางสาวมณีรัตน์ เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปาย...

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2561

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

 • รายชื่อผู้สมัครสอบปี 2560 ทั้งหมด และรายละเอียดการสอบ

  รายชื่อผู้สมัครสอบปี 2560 ทั้งหมด และรายละเอียดการสอบ

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2560

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รายชื่อวิทยาเขตที่นักเรียนจะได้เข้าเรียน และการเรียกอันดับสำรอง

  รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนตามแต่ละวิทยาเขต แบ่งดังต่อไปนี้ ยามานาชิ เด็กชายกวินท์ พหลพิพัฒน์ เด็กชายธีรภัทร ปิยะวัฒน์กูล เด็กชายทากามาสะ โคคุโบ เด็กหญิงกัลยภรณ์ เพียรช่าง นางสาวธันยพร จันทวาสน์ เด็กหญิงปาณิสรา เจิน วาจิมะ (โนโตะ) นายยศธร ท่าห้อง เด็กชายอธิ นิมิตรพงศ์ศักดิ์ นายพีรภัทร เหมือนหาญ นางสาวอารีมน ธรณินทร์ นางสาวบุญรักษา จวังคโส นางสาวอังศุมาลี พฤกษ์อุดม นางสาวนพวรรณ สุขสมบูรณ์ และขอเรียกอันดับสำรองดังต่อไปนี้ เด็กชายนพวิชญ์ ยังปักษี เด็กหญิงจิดาภา เลิศธนสิน นางสาวอัญมณี ธรณินทร์ เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ มหัทธนพรรค นายวัชรินทร์ บุญจำเนียร เด็กหญิงจิรัชยา อุฬารวงศ์ นักเรียนที่ถูกเรียนอันดับสำรอง กรุณารายงานตัวกับทางสถาบัน ผ่านทาง อีเมล [email protected] ด้วย

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559

  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังต่อไปนี้

 • รายชื่อผู้สมัครสอบปี 2559 ทั้งหมด และรายละเอียดการสอบ

  รายละเอียดการสอบ คลิก หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทรศัพท์ 081-380-5663 วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วัน เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ วิชาที่สอบ  (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ) สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด 1 เด็กชายภัทรพล ฆังนิมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 2 นางสาวเกวลิน รัตนมุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ราชบุรี 3 เด็กชายธีรภัทร ปิยะวัฒน์กูล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร 4 เด็กหญิงปพิชญา สุพรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีเศณษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 5 นายกฤษฎิ์ ปัจญรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น 6 เด็กชายปรัฐนันท์...

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2559

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 มีดังต่อไปนี้

 • รายชื่อผู้สมัครสอบทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

  รายชื่อผู้สมัครสอบทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • รวมรายละเอียดสำหรับนักเรียนที่เตรียมไปเรียน ทั้ง วีซ่า และการเตรียมเดินทาง

  ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น การ ยื่นขอวีซ่าประเภทเพื่อการศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น จะมีขั้นตอนที่แตกต่างไปจากวีซ่าของประเทศอื่นๆ เนื่องจาก ต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ของประเทศญี่ปุ่น ก่อน จึงจะสามารถยื่นรับวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยได้ ซึ่งขั้นตอนจะเป็นดังต่อไปนี้ ผู้ปกครองทุกท่านรับรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่า และเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูล ผู้ ปกครองทำการโอนเงินจำนวน 200,000 เยน เข้าบัญชีของโรงเรียน เพื่อทำการยืนยันการสมัครเข้าเรียน และเพื่อยื่นขอวีซ่า (ทางโรงเรียนจำเป็นต้องขอให้โอนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก่อน เพื่อเป็นการประกันเรื่องการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากในญี่ปุ่น มีกรณีที่นักเรียนรับวีซ่านักเรียน โดยที่ยังไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเลย และจากนั้นจึงลอบเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น) หมายเหตุ หากทำการยกเลิกการสมัครเรียนในภายหลัง ทางโรงเรียนไม่สามารถทำการคืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนจะทำการแจ้งไปในภายหลัง ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกเอกสาร และเตรียมที่จำเป็นทั้งหมด และมอบให้กับทางสำนักงาน เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป สำนัก งานจะทำการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด แปลเอกสารที่จำเป็น (อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารที่ต้องจ้างวานบริษัทนอกแปลให้) เพื่อยื่นให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่นต่อไป (ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม) โรงเรียนการบินญี่ปุ่นนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ขั้น ตอนในการพิจารณาเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก หนังสือรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (Certificate of Eligibility) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ และส่งให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่น โรงเรียน การบินญี่ปุ่น ส่ง หนังสือรับรองการเข้าพำนักในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่สำนักงาน ซึ่ง สำนักงานจะทำการนัดวันเวลา เพื่อยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพ สำนักงาน และนักเรียน ทำการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่น (ใช้เวลา...

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558

  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558

 • รายชื่อผู้สมัครสอบทั้งหมด และรายละเอียดการสอบ

  ปรับปรุงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดการสอบ คลิก หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected] วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ วิชาที่สอบ  (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ) สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที กรุณาแต่งชุดนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ 1 เด็กชายธนากร บุญสพ 2 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง 3 เด็กหญิงบุญสิตา เสือทอน 4 นางสาวสุพรรษา วงษ์ถาวรชาติ 5 เด็กชายนนทพัทธ์ มีสมบัติ 6 นายนนทิรัตน์ พิทยานุรักษ์ 7 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล 8 นางสาวอาทิตยา แสงจันโท 9 นางสาวสรัลพร มั่นคง 10 นายกฤษณพงศ์ สุนทรชัชเวช...

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2558

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1

 • ประกาศการสอบคัดเลือกทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 [อัพเดตวันสอบ] และรายชื่อผู้สมัครสอบ (อัพเดทวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557)

  รายชื่อผู้สมัครสอบทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (อัพเดทวันที่ 21 มกราคม 2557)

 • ประกาศการสอบคัดเลือกทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 [อัพเดตวันสอบ]

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • [ประกาศด่วน] เลื่อนการสอบวันที่ 18 มกราคม

  เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง แม้จะไม่มีความรุนแรง แต่ทางโรงเรียนไม่อาจทราบได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ หลังจากปรึกษาหลายๆฝ่าย เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย จึงมีแนวคิดว่าจะขอเลื่อนการสอบทีเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 18 มกราคม ออกไปก่อน และจะทำการแจ้งวันสอบใหม่ให้ทราบอีกทีครับ น่าจะเป็นวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวก โปรดติดตามข้อมูลทางเพจด้วยครับ ตอนนี้เลื่อนรับใบามัครด้วย สามารถสมัครเข้ามาได้ตามปกติครับ สำหรับข่าวอัพเดตแบบด่วน กรุณาเช็คได้ที่ www.facebook.com/jaabkk

 • รายละเอียดการยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนการบินญี่ปุ่น

  รายละเอียดการยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนการบินญี่ปุ่น

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1

  ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบใน วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2557

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • เกี่ยวกับการรับสมัครของปี 2557

  ในตอนนี้รายละเอียดการประกาศรับสมัครยังไม่เรียบร้อยนะครับ หากเรียบร้อยดีแล้ว จะประกาศอย่างเป็นทางการที่นี่ครับ ต้องรอทางกระทรวงศึกษาธิการอนุมัตก่อนครับ ระหว่างนี้ หากสนใจสมัคร สามารถลงชื่อไว้ก่อนได้ที่ คลิก หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ 090-961-3800 (เวลา 10.00-18.00 น.) ขอบคุณครับ

 • การยื่นขอวีซ่านักเรียน และการเตรียมตัวเพื่อไปเรียนที่ โรงเรียนการบินญี่ปุ่น (ปรับปรุง)

  การยื่นขอวีซ่านักเรียน และการเตรียมตัวเพื่อไปเรียนที่ โรงเรียนการบินญี่ปุ่น

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่สอง

  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกโรงเรียนการบินญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ปี 2556

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น รอบ 2 (ปรับปรุง)

  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น รอบ 2 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2556 รอบที่ 2

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2556

 • ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่หนึ่ง

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่หนึ่ง มีดังต่อไปนี้

 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและรายละเอียดวันสอบ

  ผู้สมัครสอบสามารถเช็ครายชื่อผู้ที่สมัครผ่านศูนย์ประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่นและรายละเอียดวันสอบได้ที่นี่

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2556

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2556

 • ตารางกิจกรรมประจำปี2012

  ตารางกิจกรรมประจำปี 2555 ของโรงเรียนการบินญี่ปุ่นออกมาแล้วนะครับ บางส่วนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นวันจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 80 ปีครับ สามารถดาวน์โหลดตารางได้ที่ SchoolFixture2012

 • ประมวลภาพการเดินทางไปโรงเรียนการบินญี่ปุ่นของนักเรียน

  ประมวลภาพการเดินทางไปโรงเรียนการบินญี่ปุ่นของนักเรียน

 • สรุปกิจกรรมการปฐมนิเทศ โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปี 2555

  เนื่องด้วย โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ได้จัดพิธีปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะไปศึกษาที่ โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2555 นี้ และเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี จึงขอประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดในที่นี้

 • รายละเอียดพิธีปฐมนิเทศของนักเรียนรุ่นที่ 5

  รายละเอียดพิธีปฐมนิเทศของนักเรียนทุน โรงเรียนการบินญี่ปุ่น รุ่นที่ 5

 • การเตรียมตัวสำหรับ นักเรียนที่จะเข้าศึกษาใน โรงเรียนการบินญี่ปุ่น 1

  สำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่นรอบสอง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่และเวลาสอบ รอบที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 • ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม ทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2555

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาเพิ่มเติมโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การรายงานตัวเพื่อสมัครเข้าเรียน

  สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่น กรุณากรอกเอกสารรายงานตัว และทำการโอนค่าใช้จ่ายเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ตามเอกสารแนบ และกรุณาส่งเอกสารที่กรอกแล้วมาทางโทรสาร หมายเลข 02-291-1901 หรือสแกนและส่งมาที่ [email protected] ขอบคุณครับ เอกสารรายงานตัว

 • ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

  ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น การยื่นขอวีซ่าประเภทเพื่อการศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น จะมีขั้นตอนที่แตกต่างไปจากวีซ่าของประเทศอื่นๆ เนื่องจาก ต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ของประเทศญี่ปุ่น ก่อน จึงจะสามารถยื่นรับวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยได้ ซึ่งขั้นตอนจะเป็นดังต่อไปนี้ ผู้ปกครองทุกท่านรับรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่า และเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูล ผู้ปกครองทำการโอนเงินจำนวน 200,000 เยน เข้าบัญชีของโรงเรียน เพื่อทำการยืนยันการสมัครเข้าเรียน และเพื่อยื่นขอวีซ่า (ทางโรงเรียนจำเป็นต้องขอให้โอนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก่อน เพื่อเป็นการประกันเรื่องการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากในญี่ปุ่น มีกรณีที่นักเรียนรับวีซ่านักเรียน โดยที่ยังไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเลย และจากนั้นจึงลอบเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น) หมายเหตุ หากทำการยกเลิกการสมัครเรียนในภายหลัง ทางโรงเรียนไม่สามารถทำการคืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนจะทำการแจ้งไปในภายหลัง ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกเอกสาร และเตรียมที่จำเป็นทั้งหมด และมอบให้กับทางสำนักงาน เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป สำนักงานจะทำการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด แปลเอกสารที่จำเป็น (อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารที่ต้องจ้างวานบริษัทนอกแปลให้) เพื่อยื่นให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่นต่อไป (ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม) โรงเรียนการบินญี่ปุ่นนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนในการพิจารณาเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก หนังสือรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (Certificate of Eligibility) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ และส่งให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่น โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ส่ง หนังสือรับรองการเข้าพำนักในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่สำนักงาน ซึ่ง สำนักงานจะทำการนัดวันเวลา เพื่อยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพ สำนักงาน และนักเรียน ทำการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่น (ใช้เวลา 5 วันทำการ และมีค่าใช้จ่ายต่างหาก 1680 บาท)...

 • ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่น

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

 • ประกาศเลื่อนการประกาศผลสอบ

  สำหรับการประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2555 ซึ่งมีกำหนดประกาศเดิมในวันที่ 30 มกราคม 2555 แต่นื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงขอทำการเลื่อนการประกาศผล ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในวันวัน 1 กุมภาพันธ์ 2555 และแจะเจ้งให้ทราบทันทีเมื่อประกาศผลแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่และเวลาสอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 • ผู้บริหารโรงเรียนการบินญี่ปุ่นเข้าหารือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนการบินญี่ปุ่น นายเคนอิจิ เนกิชิ ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ โรงเรียนการบินญี่ปุ่น มีความประสงค์

 • ประกาศวันที่สอบอย่างเป็นทางการ หลังจากเลื่อนสอบเพราะเหตุการณ์อุทกภัย

  ประกาศรายละเอียดวันสอบชิงทุนการศึกษาใหม่

 • ประกาศ เลื่อนการสอบ เนื่องจากสถานการณน้ำท่วม

  เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่สภาวะเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ กระทรวงศึกษาธิการ และ โรงเรียนการบินญี่ปุ่น จึงตัดสินใจว่า จะทำการเลื่อนการสอบชิงทุนการศึกษา

 • ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา โรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี 2555

  โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2555

 • แบบฟอร์มสมัครตรงจากหน้าเว็บ

  เพื่อความสะดวก จึงได้ทำแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนสอบให้กรอกตรงจากเว็บได้ครับ

 • ตารางกิจกรรมของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

  เพื่อความสะดวกของผู้ปกครอง จึงได้รวบรวมกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนไว้ครับ

 • รายละเอียด สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการไปเยี่ยมนักเรียน

  รายละเอียดสำหรับการเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนและสำหรับผู้ที่ต้องการชมโรงเรียน

 • เกี่ยวกับการสอบชิงทุนประจำปีการศึกษา 2555

  สำหรับผู้ที่สนใจสอบชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบิน กรุณารอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนนะครับ ระหว่างนั้น หากสงสัยอะไร ติดต่อตรงได้ที่ 081-380-5663 ครับ ขอบคุณครับ Update เพิ่มเติ่ม สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามรายละเอียด ตรวจสอบได้ที่ คลิก เลยครับ ขอบคุณครับ  

 • เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และคณาจารย์โรงเรียนเอกชน จะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการบินญี่ปุ่น วิทยาเขตยามานาชิ

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นาย ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ 6 ท่าน และคณาจารย์จากโรงเรียนเอกชน 32 ท่าน รวม 39 ท่าน จะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประเมินผลสำเร็จของโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และตรวจดูความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยในโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

 • การติดต่อระหว่างเดินทางไปญี่ปุ่น

  เนื่องจาก ผม ณัฐพงศ์ จะเดินทางไปกับคุณของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าเยี่ยมโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18-26 กรกฎาคม หากท่านผู้ปกครองมีเรื่ด่วนที่ต้องการติดต่อ กรุณาโทร +81-80-3508-6857 (อาจจะใส่ 009 หรือ 00500 เข้าไปข้างหน้า เพื่อประหยัดค่าโทร) หรือ เมลมาที่ [email protected] ก็ได้ครับ ขอบคุณครับ

 • เปิดตัวเว็บสำนักงาน โรงเรียนการบินญี่ปุ่น กรุงเทพ อย่างเป็นทางการ

  สวัสดีครับ หลังจากที่อาศัยดูข่าวใน www.jstudy-thai.com มานาน ตอนนี้ สำนักงานประสานงาน โรงเรียนการบินญี่ปุ่น กรุงเทพ