การใช้ชีวิตในโรงเรียนญี่ปุ่น กิจกรรมนักเรียนการบินญี่ปุ่น | Japan Aviation Academy

นักเรียนทุกคน (ยกเว้นนักเรียนญี่ปุ่นจากพื้นที่ใกล้เคียง) จะต้องพักที่หอพักนักเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งจะเป็นหอพักแยกชาย หญิง พักห้องละ 2 – 4 คน โดยหอพักจะมีอาจารย์ประจำหอพักคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย เครื่องซักอบผ้าไว้ให้บริการในหอพักอีกด้วย

ทางด้านโภชนาการ โรงเรียนได้จัดให้มีอาหารไว้บริการนักเรียน 3 มื้อทุกวัน ซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับการควบคุมเรื่องคุณค่าทางโภชนาการโดยโภชนากร นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังสามารถซื้อ หาขนมขบเคี้ยว หรือสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้จากร้านสะดวกซื้อของโรงเรียนอีกด้วย

กิจกรรมของนักเรียน

นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น ชมรมกีฬาได้เช่นเดียวกับนักเรียนญี่ปุ่นตามความสนใจของนักเรียนเอง  นอกไปจากนี้แล้วทุก ๆ ปีจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสังสรรค์กับนักเรียนคนอื่นๆ อีกด้วย