ลักษณะการเรียนการสอน | Japan Aviation Academy

โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ศึกษาธิการ ประเทศไทย

หลักสูตรระดับมัธยมตอนปลายของ โรงเรียนการบินญี่ปุ่น

สำหรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติทั้งหมด ในช่วงชั้นปีที่ 1 จะได้รับการอบรมภาษาญี่ปุ่นโดยแบ่งตามพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละ ราย  และจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ควบคู่ไปด้วย สำหรับวิชาที่เหลือจะมีการสอนชดเชยนอกจากเวลาเรียนปกติ  และเมื่อเลื่อนชั้นขึ้น ปี 2 นักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้เข้าร่วมเรียนกับนักเรียนญี่ปุ่น

ดังนั้นจึงสามารถเรียนจบระดับมัธยมปลายได้ในเวลา 3 ปี เช่นเดียวกับนักเรียนญี่ปุ่น เมื่อจบหลักสูตรระดับมัธยมปลายแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยใน ประเทศญี่ปุ่นได้เช่นเดียวกันกับนักเรียนญี่ปุ่น หรือกลับมาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้อีก เนื่องจากโรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวง ศึกษาธิการ ประเทศไทย