ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สนามสอบ
1 เด็กชายคริษฐ์ ชลิศราพงศ์ International Community School กรุงเทพฯ
2 นายกันตเมศฐ์ เจริญศิวรักษ์ ขามแก่นคร กรุงเทพฯ
3 นางสาวอรสา สกประเสริฐ อรรถวิทย์ กรุงเทพฯ
4 นางสาวเจนจิรา จันทร์ขจร โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
5 นายอมรเทพ บุญรอด พิมานพิทยาสรรค์ กรุงเทพฯ
6 นายอนุพล บุตรงาม บ้านกรวดวิทยาคาร กรุงเทพฯ
7 นายศรัณย์พงษ์ บุญมี เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
8 เด็กหญิงศศิภัทร บุญมี วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
9 นายวิรัชสัณห อริยพงศ์ไพศาล พระแม่สกลสงเคราะห์ กรุงเทพฯ
10 เด็กหญิงจริยา ชูปัญญา เซนต์นิโกลาส กรุงเทพฯ
11 เด็กหญิงปนิดา ใจดี เซนต์นิโกลาส กรุงเทพฯ
12 นายกิตติพน ธนะเดช บดินทรเดชา (สิงห์ สิงเหเสนี) กรุงเทพฯ
13 เด็กหญิงปวีณ์นุช ถนอมกล่อม มารีย์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
14 นางสาวกันทลัส หาทองคำ มารีย์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
15 นางสาวจิรัชญา ชุ้นกตัญญู เซนต์นิโกลาส กรุงเทพฯ
16 เด็กหญิงวศินี โพธิ์ทับทิม เซนต์นิโกลาส กรุงเทพฯ
17 นางสาวณัชชา แย้มกันชู เซนต์นิโกลาส กรุงเทพฯ
18 เด็กชายธนพิสิฐ ตติยะเรืองกิจ มหาวชิราวุธ กรุงเทพฯ
19 นางสาวนลพรรณ ตีรวัฒนประภา สตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ
20 นายณัฐพงษ์ วิริธนานันต์ วินิตศึกษา กรุงเทพฯ
21 เด็กหญิงนันท์นภัทท์ เรืองจุติโพธิ์พาน สตรีสมุทรปราการ กรุงเทพฯ
22 นางสาวบุศราพร  แต้มทอง   เซนต์โยเซฟทิพวัล กรุงเทพฯ
23 เด็กชายธาวิน  มะตาด เทพลีลา กรุงเทพฯ
24 นางสาวยศยา  คงแก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช กรุงเทพฯ
25 นางสาวสุชัญญา  แสงยางใหญ่ สิรินธร กรุงเทพฯ
26 เด็กหญิงกชกร ครุฑพงษ์ โพฒิสารศึกษา กรุงเทพฯ
27 นางสาวพิมพิไล สุขใจ ยางหล่อวิทยาคาร กรุงเทพฯ
28 นายฐาแสน  ธราขวัญนุ้ย พัทลุง ตรัง
29 เด็กหญิงนพไพลิน  มนต์ภาณีวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
30 นางสาวพรหมพร  จิตตวิสุทธิวงศ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
31 เด็กหญิงทอฝัน  แก้วชูชื่น หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
32 เด็กหญิงลักษมณ  สินไชย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
33 นางสาวธัญวรัตม์  แก้วทอง จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
34 นางสาวปิ่นมณี  กลสามัญ กัลยาณีศรีธรรมราช ตรัง
35 เด็กหญิงสวรส  เขมะวนิช จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
36 นางสาวกชกร  แสนพันตรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
37 นายวรกานต์  แสงเพ็ชร มหาวชิราวุธ ตรัง
38 นายภูวเดช  ระไวสมาน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
39 นางสาวณัฐสิมา  โสภณรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
40 นาวสาวกรรวี  คุณวาทานุสรณ์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
41 นางสาวสุวนันท์  สุวรรณเมฆ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
42 นางสาวผกามาศ  มากหวาน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
43 นางสาวภัทราภรณ์  เฟื่องไพบูลย์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
44 นายกรนุชา  กลิ่นจันทร์ กัลยาณีศรีธรรมราช ตรัง
45 นางสาวเอ๋ริ  มิยาชิมะ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
46 เด็กหญิงลักษมี  จารุพิสุทธิ์วงศ์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
47 เด็กหญิงจารวี  ฮุยเป้า หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา ตรัง
48 นางสาวอักษราภัค  ฟ้องโหย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
49 นายปฐวี  กาญจนีย์ วิสุทธรังษี   ตรัง
50 นายอมรเทพ บุญรอด  พิมานพิยาสรรค์  ตรัง

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคารมัธยมศึกษา อาคาร 13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ คลิก

การสอบครึ่งเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียน สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยทยอยเข้าตามลำดับ

วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์ (ทุกวิชาเป็นข้อสอบภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)