รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 มีดังต่อไปนี้

  • หมายเหตุ เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ
ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 เด็กชายธีรภัทร ปิยะวัฒน์กูล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
2 นางสาวอังศุมาลี พฤกษ์อุดม โรงเรียนอุตรดิต์ดรูณี อุตรดิตถ์
3 นายทองทศ กรุณายาวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
4 เด็กหญิงปาณิสรา เจิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
5 เด็กชายศักดิธัช พิทยาวานิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี
6 เด็กชายทากามาสะ โคคุโบ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
7 เด็กชายธิติ ตรีสุคนธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) กรุงเทพมหานคร
8 นายภาสวุฒิ อุทธากิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 เด็กชายอธิ นิมิตรพงศ์ศักดิ์ สาธิต มศว ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10 เด็กชายกวินท์ พหลพิพัฒน์ โรเงรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
11 นายพีรภัทร เหมือนหาญ โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
12 เด็กหญิงกชกร สอนสิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
13 นางสาวนพวรรณ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
14 นางสาวอารีมน ธรณินทร์ โรงเรียนราชินี สมุทรสาคร
15 นายยศธร ท่าห้อง โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
16 นางสาวอริสรา วิมลรัชตาภรณ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปทุมธานี
17 เด็กชายนราธิป ชูดวง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
18 นายเรียวอิจิ อิชิวาตาริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
19 เด็กหญิงญาณิศา วาฤทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินฑรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
20 นางสาวธันยพร จันทวาสน์ โรงเรียนราชินีบน ปทุมธานี
21 นางสาวบุญรักษา จวังคโส โรงเรียนดาราสมุทร ชลบุรี
22 เด็กหญิงกัลยภรณ์ เพียรช่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
23 นางสาวธัญชนก สงวนเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
24 นางสาววีรดา ลีลาเกรียงศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
25 เด็กหญิงบุศรินทร์ พุ่มจันทร์ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) มาทางโทรสารที่ 02-261-1901 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 081-380-5663 (ณัฐพงศ์)

  • อ้างอิง ประกาศ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ