ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. เด็กชายคริษฐ์ ชลิศราพงศ์   International Community School
 2. นางสาวอรสา สกประเสริฐ  อรรถวิทย์
 3. เด็กหญิงจริยา ชูปัญญา       เซนต์นิโกลาส
 4. เด็กหญิงปนิดา ใจดี              เซนต์นิโกลาส
 5. เด็กหญิงปวีณ์นุช ถนอมกล่อม            มารีย์อุปถัมภ์
 6. นางสาวจิรัชญา ชุ้นกตัญญู เซนต์นิโกลาส
 7. เด็กหญิงวศินี โพธิ์ทับทิม      เซนต์นิโกลาส
 8. นางสาวณัชชา แย้มกันชู      เซนต์นิโกลาส
 9. นายณัฐพงษ์ วิริธนานันต์     วินิตศึกษา
 10. เด็กหญิงกชกร ครุฑพงษ์      โพฒิสารศึกษา
 11. นายกิตติพน ธนะเดช            บดินทรเดชา (สิงห์ สิงเหเสนี)
 12. นางสาวนลพรรณ ตีรวัฒนประภา      สตรีวิทยา 2
 13. เด็กหญิงนันท์นภัทท์ เรืองจุติโพธิ์พาน สตรีสมุทรปราการ
 14. นางสาวสุชัญญา  แสงยางใหญ่          สิรินธร
 15. นายฐาแสน  ธราขวัญนุ้ย     พัทลุง
 16. นางสาวพรหมพร  จิตตวิสุทธิวงศ์        จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 17. นางสาวปิ่นมณี  กลสามัญ  กัลยาณีศรีธรรมราช
 18. นางสาวณัฐสิมา  โสภณรัตน์               หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา
 19. นาวสาวกรรวี  คุณวาทานุสรณ์           หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา
 20. นางสาวผกามาศ  มากหวาน               หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา
 21. นายกรนุชา  กลิ่นจันทร์         กัลยาณีศรีธรรมราช
 22. นายอมรเทพ บุญรอด           พิมานพิยาสรรค์
 23. นางสาวชนัญญา ขวันเมือง จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ

 

นักเรียนที่สอบผ่าน กรุณากรอก เอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) และทำการโอนค่าใช้จ่ายเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ตามเอกสารแนบ และกรุณาส่งเอกสารที่กรอกแล้วมาทางโทรสาร หมายเลข 02-291-1901 หรือสแกนและส่งมาที่ [email protected]

สำหรับขั้นตอนการยื่นวีซ่านักเรียนเพื่อเตรียมไศึกษาต่อ กรุณาอ่านที่ คลิก