รายชื่อผู้สมัครสอบทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

รายละเอียดการสอบ คลิก

หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ 090-961-3800

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วัน เสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่

วิชาที่สอบ  (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที

กรุณาแต่งชุดนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ

ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน
1 เด็กหญิงศจีเพชร ปัญญา โรงเรียนวัฒโณทัยพายัพ
2 นางสาวปรินทร์นภา ศรีสด การศึกษานอกระบบ
3 นายธีรภัทร เย็นเป็นสุข โรงเรียนพิสารพิทยากร
4 เด็กหญิงธรรม์ธิดา เหรียญทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
5 นายกิตติธัช จึงโสภณวิทวัส โรงเรียนสาธิตพัฒนา
6 เด็กชายกฤษณะ ศรีสมบุญ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย รังสิต
7 นางสาววศินี แจ่มใส โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์
8 เด็กหญิงอมลวรรณ จิวจินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9 นายกิตติสัณท์ จิวจินดา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
10 นายอนุพุทธ์ เลียงสุนทรสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
11 นายกันตภณ ชิบา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
12 นายอภิชาติ ชัยณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
13 นางสาวภัฏฎาภา จินดาประพันธ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
14 นางสาวกุลประภัสสร์ ศรีสุขวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
15 นางสาวสุภาวดี ชัยเพชร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
16 เด็กหญิงปรวีร์ วงศ์ประสิทธิพร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
17 นางสาวภัชราพร ใจเอม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก
18 นางสาวกนกพร รัตนพิพัฒกุลชัย โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
19 เด็กชายนาเคนทร์ พิพรพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
20 เด็กชายธนากร บุญสพ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
21 เด็กหญิงเเพรตะวัน ยิ่งเฮงพูลศิริ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
22 นางสาวจณิสตา สันติกชกร โรงเรียนสตรีวิทยา
23 เด็กหญิงสุดาภัทร ฉัตรกวีกุล โรงเรียนปทุมวิไล
24 นางสาวกัญญรัตน์ เทพานนท์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
25 เด็กหญิงขวัญชนก ฉัตรสีรุ้ง โรงเรียนEkamai International School
26 นางสาวสิรดา อนุวงษ์สังข์ โรงเรียนแสนสุข
27 นายปัณณธร พงศ์ปฏิมาพรรณ โรงเรียนศรีวิกรม์
28 เด็กชายพีรัช นทีพงศ์พริยะ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการพหุภาษา
29 นางสาวคัจฉนันทน์ อ่อนละมัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
30 นายธนพล พรามบุญยอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
31 นางสาวปาณิสรา ฮัทโทริ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
32 เด็กหญิงพาขวัญ เปานาเรียง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
33 นางสาวอัญชิสา ธนเจริญวัชร โรงเรียนราชประชาสมาสัย
34 เด็กชายรัชชานนท์ อ่อนละมัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
35 นายพชรพล ลีลาเรืองแสง โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหิดล
36 นางสาวปิยะธิดา น้อมศิริ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
37 เด็กหญิงลลิต์ภัทร ศิริรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์
38 นางสาวปาริฉัตร ยอดสาแล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
39 นางสาวศิริพร รัตนสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
40 นางสาวเกวลิน รัตนมุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
41 นางสาวพิชชากร ชูเชิด โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล
42 นางสาวอลิษา โทโดโรกิ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
43 นางสาวเปรมิกา เอี่ยมวรสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
44 นางสาวธัณยชนก ดำน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า
45 นางสาวณัฐริกา หริเลิศรัฐ โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า