ปรับปรุงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดการสอบ คลิก

หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected]

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่

วิชาที่สอบ  (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที

กรุณาแต่งชุดนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ

1 เด็กชายธนากร บุญสพ
2 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง
3 เด็กหญิงบุญสิตา เสือทอน
4 นางสาวสุพรรษา วงษ์ถาวรชาติ
5 เด็กชายนนทพัทธ์ มีสมบัติ
6 นายนนทิรัตน์ พิทยานุรักษ์
7 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล
8 นางสาวอาทิตยา แสงจันโท
9 นางสาวสรัลพร มั่นคง
10 นายกฤษณพงศ์ สุนทรชัชเวช
11 เด็กหญิงนลินพร สาประเสริฐ
12 เด็กหญิงสิรชา เชื้อเจ็ดตน
13 เด็กหญิงนิศรีน คอลออาแซ
14 นางสาววจีรณีย์ ก้อมะโน
15 นางสาวอโรญา ชมพิมาย
16 เด็กชายศราธร ประดุงสุทธิ์
17 นายปรเมษฐ์ จงดูกลาง
18 เด็กชายสิมิลัน กลิ่นสมิทธิ์
19 นางสาวกันตา ดีมาก
20 นางสาวสรัลพร มั่นคง
21 นางสาวธัญสินี มั่งมูล
22 นางสาวปณิศรา จรุงจิตตานุสนธิ์
23 นางสาวดวงกมล สิริธัชวานนท์
24 นางสาวธิดาทิพย์ ติดชม
25 นางสาวนิศาชล เกษสกุล
26 นางสาวปวีณ์นุช ณ พัทลุง
27 นางสาวศิรัญญา ทองเชื้อ
28 เด็กหญิงกรพินธุ์ เอี่ยมสุวรรณ์
29 เด็กหญิงศุภกานต์ ปิ่นปัก
30 เด็กหญิงศจีเพชร ปัญญา
31 เด็กชายทัตติ สินธุ์ธนาธิป
32 เด็กหญิงปพิชญา พรหมบุตร
33 เด็กชายอาดีลัน ซาเฮาะ
34 นางสาวปาริฉัตร ยอดสาแล
35 นางสาวสิริภรพัน วงศ์พุฒ
36 นางสาวอารียา เสนารักษ์
37 นางสาวสโรชา ดวงจันทร์
38 นายกิตติศักดิ์ อินลา
39 นางสาวอลิษา โทโดโรกิ
40 นางสาวณัฐธยาน์ ทรงพลนภจร
41 เด็กหญิงนันท์นภัส ผลเจริญ
42 เด็กหญิงกัณฐิกา แซะอาหลำ
43 เด็กหญิงวันเพ็ญ วิพุฑฒิกุลวาทย์
44 นางสาวญาณิศา สุวรรณอำภา
45 นายสุชัจจ์ พรหมดีราช
46 เด็กหญิงพัดชา สุขใย
47 นางสาวชัญญา สุขสกุลณี
48 นางสาวธัญกร รองศักดิ์
49 เด็กหญิงชีวานันท์ แดงจันทึก
50 นายนิธิ บุญตา
51 นางสาวชนากานต์ เตสะ
52 นางสาวเบญญาภา ภูมิภูเขียว
53 นางสาวศันสนีย์ ศิริปรุ
54 นายชวนัสถ์ ทองพันธุ์
55 นางสาวกาญจนา คำภิเดช
56 นายทรัพย์ ตั้งพานิชยานนท์
57 เด็กหญิงวิรัลพัชร อัศวเลิศพานิช
58 นายพลภัทร ทับทิม
59 นางสาวจริญญา ไชยวิเศษ
60 เด็กหญิงธนพรรณ สอนราช
61 นางสาวอาชิมี กุลยดิเรก
62 เด็กชายกรวิชญ์ รุ้งทาบนภา
63 นางสาวสุภาวดี ชัยเพชร
64 เด็กหญิงสรัล โชติคุต
65 นางสาวสุภาวดี ชัยเพชร
66 เด็กชายกรนิศม์ เกตุสัมพันธ์
67 นายหยี่เซียน เหลา
68 นางสาวพัสราพร ชูดวงเเก้ว
69 นางสาวสรารัตน์ ปันทมะ
70 นางสาวประภาพรรณ โกยธรานนท์
71 นางสาวอภิรญาณ์ กาญจนเลิศพรทวี
72 นายวชิรวิชญ์ นอศรีกุลศักดิ์
72 เด็กหญิงนฤมล ธรรมะ
73 นางสาววฑูศิริ ภูวปัญญาสิริ
74 นางสาวอิสรีย์ พิริยะพงษ์พันธ์
75 เด็กหญิงรติกา เที่ยงไธสง
76 นางสาวเบญจพร พิชิตมาร
77 นายดิศรณ์ เถาธรรมพิทักษ์
78 นายเทพทัต รอดอ่อน
79 นางสาวกุลภรณ์ อุทัยวัฒนาทร
80 นายปัณณธร พงศ์ปฏิมาพรรณ
81 เด็กหญิงวิรัญชนา เทียบไธสง
82 นางสาวสุพิชฌาย์ ไชยวรุตย์
83 เด็กหญิงพนารินทร์ เบญจชย
84 นางสาวธิดา เอมสีกุล
85 นางสาวกุลภรณ์ อุทัยวัฒนาทร
86 เด็กหญิงโชติภา พุ่มไพจิตร
87 นางสาวสุปรียา ระดม
88 เด็กหญิงณิชาภัทร์ บรรเลงจิต
89 เด็กหญิงอภิสรา ชื่นบาน
90 เด็กหญิงจันสิดา มกรานนท์
91 นางสาวครองขวัญ บุษราคำ
92 นางสาวศิริญญา สิงห์สุติน
93 เด็กหญิงณิชกุล รอดสัมฤทธิ์
94 นางสาวธีรกาญจน์ ศรีแสงสังข์
95 นางสาวเกาลิน ศิลปศร
96 เด็กชายอริย์ธัช วาณิชวศิน
97 เด็กหญิงปภาภัทร วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
98 เด็กชายภูผา ปาลกะวงค์
99 นางสาวกาญจนา เจริญุสข
100 เด็กหญิงเอ็มม่า โรส แอทมัน
101 เด็กหญิงชัชชนก วรสวัสดิ์
102 นายกฤษฎา บรรจโรจน์
103 เด็กหญิงหยาดทิพย์ ไทยธัญญพานิช
104 เด็กหญิงภาพิมล จิระยิ่งเจริญ
105 เด็กหญิงสิขรินทร์ สุ่มไสว
106 นายธนา มูลทรงเกียรติ์
107 นายกิตติภูมิ ณรงค์นอก
108 เด็กหญิงปรวีร์ วงศประสิทธิพร
109 นางสาวพัชชราพร ขำสุขเปี่ยม
110 นางสาววาสิฐี ศรีเจริญ
111 นางสาวรอยฮาน เจ๊ะยิ
112 นายเตวิช สุวรรณศรี
113 นายนันทวัฒน์ ขันทองคำ
114 นายณัฐดนัย เลี้ยงประไพพันธ์
115 นายประกาศิต วงศ์กันยา
116 เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธ์ อยู่เจริญสุข
117 เด็กหญิงอรุโณชา เรืองจินดา
118 นางสาวพิมลดา วงศ์ชาลี
119 นางสาวจิรัชญา น่วมศิริ
120 นางสาวกรกนก วรศร
121 เด็กชายธีร์ธวัช ดอนมงคล
122 เด็กหญิงนฤภร ขุมเพ็ชร
123 นางสาวศุภามน กี่สง่า
124 นายนิติภูมิ แก้ววิวัฒน์
125 เด็กหญิงกัลยากร ลีลาพันธ์ไพบูล