เพื่อความสะดวก จึงได้ทำแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนสอบให้กรอกตรงจากเว็บได้ครับ

สำหรับน้องๆที่ต้องการกรอกรายละเอียดผ่านทางนี้ กรุณากรอกให้ครบและตรวจทานให้ดีนะครับ

ข้อมูลเยอะนิดนึง แต่จำเป็นนะครับ

ชื่อและนามสกุลผู้สมัคร (ระบุ นาย นางสาว เด้กหญิง เด็กชาย แบบไม่ย่อ)

อีเมล

หัวข้อ (กรอกปีการศึกษาของทุน)

เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา
วันเดือนปีเกิด
อายุ (ปี)
อายุ (เดือน)
สถานที่เกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ออกให้ที่
วันหมดอายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่ที่
ซอย/ตรอก
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
โรคประจำตัว
กรุ๊ปเลือด
สถานศึกษาปัจจุบัน(โรงเรียน) (ระบุรัฐหรือเอกชน)
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น
กรณีที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน (ระบุรัฐหรือเอกชน)
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ผู้ปกครอง
ชื่อสกุล
ความสัมพันธ์
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่
หมู่ที่
ซอย/ตรอก
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
อาชีพ
สถานที่ทำงาน

หมายเหตุ