ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1              นายพริษฐ์  ฤทธินนท์            สามเสนวิทยาลัย

2              นายกอบกล้า  จันทนสถาน  ฤทธิยะวรรณาลัย

3              ด.ช. ชัชนนท์  มหพันธ์            ญาโณทัย

4              นางสาวธนัตถ์นันท์  อัครภาภิวัฒน์     มารีย์วิทยา นครราชสีมา

5              นายภานุพงศ์  รัชรร               สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

6              นางสาวดวงพร  เนตรโพธิ์แก้ว             สิรินธรราชวิทยาลัย

7              ด.ช. พัทธ์  ทวีผลเจริญ          เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

8              นางสาวชมพูนุช  แสงภักดี    ขอนแก่นวิทยายน

9              นางสาวชนากานต์  นิรัมย์    สุรวิทยาคาร

10           นายญาณวุฒิ ชื่นสวัสดิ์       เชียงรายวิทยาคม

11           นางสาวณัฐญา ประวัติร้อย                ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

12           นางสาววรรณพร ผุดผ่อง     สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์

13           นายเอกรัฐ สอนโพธิ์             สามเสนวิทยาลัย

14           ด.ญ.นางสาวสุดารัตน์ แซ่ชื้อ               โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

15           นางสาวณัฐณิชา ตันเจริญ   เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

16           นางสาวปัณฑ์ทิตา ทองวิบูลย์             สาธิต มศว.ปทุมวัน

17           ด.ช.เจน จันทวีสมบูรณ์         อัสสัมชัญบางรัก

18           นางสาวสุทธาสินี อั๊ลการีมี  เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

19           ด.ช.สวิส ลีลาอภิฤดี              กุหลาบวิทยา

20           เด็กชายนฤเชษฐ์  วุฒิโภค    รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒

21           นางสาวมาริษา  ตะติยะรัตน์               รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา

22           นางสาวจุฑามณี  วัฒนบารมี              รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

23           นางสาวธัญทิพย์  อาจผักปัง               รร.หัวหิน

24           น.ส.ธีรารัตน์  ไสทารักษ์พงศ์                รร.สตรีวิทยา

25           นางสาวกนกพร  ยศอมรสุนทร            รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์

26           นายธนัช  ฟ้าสิริพร                รร.ยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน

27           นายชัชชล  วงศ์วิวัฒน์          รร.ยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน

28           นายสุรพล บุญสาย              พระพุทธบาตวิทยาคม

29           นางสาวพศิกา ติรศิริกุล       รร. นวมินทราชูทิศ

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน คลิก

ทางสำนักงานจะติดต่อกลับไปเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมยื่นขอวีซ่าต่อไป ขอบคุณครับ