ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น รอบ 2 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (ปรับปรุง)

ชื่อสกุล สถานศึกษา
1 น.ส. นาฏลดา มณีวงศ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
2 ด.ช.ศักดิ์พิภัช เกตุแก้ว คงคาราม
3 นายชุพงษ์ อุดมสมุทรหิรัญ สาธิต มศว.
4 น.ส. จรรแก้ว สระแก้ว เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
5 นายนครินทร์ เตชานุเคราะห์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
6 น.ส.พรชิตา เขียวอ่อน ปราชารัฐวิทยาเสริม
7 นายสมคิด เลาะเดรุส ประทีปศาสน์
8 น.ส.ยศยา คงแก้ว กัลยาณีศรีธรรมราช
9 น.ส.นามสิยา ภูมี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
10 น.ส.สุพิชฌาย์ อินประสิทธิ์  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
11 ด.ญ.จุฑามาศ บุษยรัตน์ บ้านดอนแค
12 น.ส.ธัญญ์ฐิตา สุรพิพัฒน์สุข สตรีวัดอัปสรสวรรค์
13 นายพลวัฒน์ พรหมลัทธิ์ วังโป่งพิทยาคม
14 นายวิวิธชัย มโหฬารกิจ ราชวินิตบางแก้ว
15 น.ส.ณัฐชา ชัยรัตน์ อุตรดิตถ์ดรุณี
16 ด.ญ.บุญสิตา ดาราสุริยงค์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
17 น.ส.ปณิชา อุไรรัตน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
18 น.ส.พิมพาภรณ์ จันทร์เชิดผล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
19 นายธัชยา พลศรี มัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
20 ด.ญ.กิตา กีรติพจน์ การศึกษานอก
21 น.ส.ชลธิชา เกษมุติ อุทัยวิทยาคม
22 น.ส.ปณิตา ชมภูวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย
23 น.ส.เพชรรัตน์ กันตรง ศรีสะเกษวิทยาลัย
24 น.ส.วรพรรณ โมสาลี พนัสพิทยาคาร
25 ด.ญ.ธนภรณ์ คุ้มถนอม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
26 น.ส.สวรรยา เหมะธุลิน ธัญบุรี
27 นายคมกฤช อาบสุวรรณ์ อัสสัมชัญศรีราชา
28 ด.ญ.ณัฏฐ์ชัญญา  อนันตรังสี เซนต์โยเซฟบางนา
29 นายวศิน หนองบัวล่าง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
30 นายณัฐดนัย อ่อนทรวง สาธิตเกษตร พหุภาษา
31 นายณัฐพงค์    ดำสุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
32 ด.ช.ภาพพิมพ์ พิพัฒน์กษีร เทพศิรินทร์
33 น.ส.กานต์พิชชา จิระสถาวร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
34 น.ส.สุญาธิณี แซ่เจี่ย ชิโนรสวิทยาลัย
35 น.ส.รุจิราภรณ์  คำหลง เฉลิมขวัญสตรี
36 ด.ญ.ชวิศา  ดาวเวียง สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37 นายเมธัส  อุดมสัจจพันธุ์ โพธิสารพิทยากร
38 น.ส.กนกรัตน์  แท่งทอง เฉลิมขวัญสตรี
39 ด.ญ.อัญชนา  วชิระอัศกร จอมสุรางค์อุปถัมภ์
40 น.ส.ชนาภา  ไทยกล้า เฉลิมขวัญสตรี
41 น.ส.นภัสวรรณ  ณิฏฐ์ แหลมทอง นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
42 ด.ช.นรวัฒน์  เนินหาด สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
43 นายกิตติร์วี  อัครนันท์วินิช อัสสัมชัญสมุทรปราการ
44 นายณภัทร  ตั้งประสมทรัพย์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
45 น.ส.สวรรยา  เหมะธุลิน ธัญบุรี
46 น.ส.ธนัชชา  ฟูบินทร์ อุตรดิตถ์ดรุณี
47 นายธรรมฤทัย  วงศ์ประเสริฐ พิษณุโลกพิทยาคม
48 น.ส.ชุติกาญจน์  สอประเสริฐ ชลกันยานุกูล
49 นายภัทรกร  ไพพินิจ สิงห์สมุทร
50 น.ส.ณิชติภัคร  คำมะ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
51 ด.ญ.ณัฐพร  ประทีปวิทยวณิช นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
52 ด.ญ.ณัฐนรี  ประทีปวิทยวณิช นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
53 น.ส.ศุภิสรา  ดำวิสัย วีรศิลป์
54 ด.ช.พิชากร  เขียวงามดี มัธยมวัดหนองแขม
55 นายณัฐภัทร  อนุวัตตระกูล สารสาน์เอกตรา
56 นายพีรพงษ์  ปิยวุฒิเศรษฐ์ ราชดำริ
57 น.ส.สุทญา  โกฉัยพัฒน์ เบญจมราชูทิศ
58 น.ส.ปรีชญา  ชมประเสริฐ เฉลิมขวัญสตรี
59 นายฐานิสร  นุชสุธรรม กาญจนดิษฐ์
60 น.ส.ปิยะพร ศรีจรรยา ศึกษานารี
61 น.ส.อุษณิษา บุญอุ้ม สิงห์สมุทร
62 นายภูฤทธิ์ โพธิสุวรรณ ปราจิณราษฎรอำรุง
63 นางสาวเพ็ญสุปรีย์  เจียรประดิษฐ์ เซนต์จอห์น
64 นางสาววราภรณ์  ครุฑเสม จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
65 นายฐพงศ์  ศรีใส กัลยาณีศรีธรรมราช
66 นางสาวสวรรค์พธู  คงคาไหว นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช
67 นางสาวณัชชา   บุตรบุรี ดรุณสิกขาลัย(โครงการวมว.)
68 นางสาวกาญจนา  สุขสมวัฒน์ บดินทรเดชา(สิงหเสนี) นนทบุรี
69 ด.ญ.อาทิตยา  กรุดสุข สามชัยวิเทศศึกษา
70 น.ส.ชนะกานต์  ธำรงชัยสกุล สาธิตพิบูลบำเพ็ญ
71 น.ส.ชลิตา  หุ่นไทย บดินทรเดชา(สิงหเสนี) นนทบุรี
72 นายกฤติภัทร  เผด็จพาล บดินทรเดชา(สิงหเสนี) นนทบุรี

หากสมัครแล้ว แต่ไม่พบชื่อตนเอง กรุณาติดต่อที่ 090-961-3800 (9.00 น.-19.00 น.) หรือ อีเมลที่ [email protected]

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป

ณ อาคารมัธยมศึกษา อาคาร 13โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ คลิก

การสอบครึ่งเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียน สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยทยอยเข้าตามลำดับ

วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์ (ทุกวิชาเป็นข้อสอบภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

ก่อนเข้าสอบ กรุณาอ่านเอกสารนี้ คลิก เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจก่อนสอบ

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา  วันที่ 25 มกราคม 2556  ทางเว็บไซต์ www.opec.go.th