รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าเรียนตามแต่ละวิทยาเขต แบ่งดังต่อไปนี้

ยามานาชิ

 • เด็กชายกวินท์ พหลพิพัฒน์
 • เด็กชายธีรภัทร ปิยะวัฒน์กูล
 • เด็กชายทากามาสะ โคคุโบ
 • เด็กหญิงกัลยภรณ์ เพียรช่าง
 • นางสาวธันยพร จันทวาสน์
 • เด็กหญิงปาณิสรา เจิน

วาจิมะ (โนโตะ)

 • นายยศธร ท่าห้อง
 • เด็กชายอธิ นิมิตรพงศ์ศักดิ์
 • นายพีรภัทร เหมือนหาญ
 • นางสาวอารีมน ธรณินทร์
 • นางสาวบุญรักษา จวังคโส
 • นางสาวอังศุมาลี พฤกษ์อุดม
 • นางสาวนพวรรณ สุขสมบูรณ์

และขอเรียกอันดับสำรองดังต่อไปนี้

 • เด็กชายนพวิชญ์ ยังปักษี
 • เด็กหญิงจิดาภา เลิศธนสิน
 • นางสาวอัญมณี ธรณินทร์
 • เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ มหัทธนพรรค
 • นายวัชรินทร์ บุญจำเนียร
 • เด็กหญิงจิรัชยา อุฬารวงศ์

นักเรียนที่ถูกเรียนอันดับสำรอง กรุณารายงานตัวกับทางสถาบัน ผ่านทาง อีเมล [email protected] ด้วย