โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาระดับมัธยมปลายโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดของทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ ได้แก่  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 240,000 บาทต่อปี ผู้ได้รับทุนรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 420,000 บาทต่อปี (1,400,000 เยน) (ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

ชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2544 ถึง 31 มีนาคม 2546

หลักฐานการสมัคร   

1.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน

3.      รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

4.      หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

5.      สำเนา ปพ.1:3 กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นตอนการสมัคร

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  ใบสมัครสอบทุนแบบเวิร์ด หรือ ใบสมัครแบบPDF และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นมายังที่อยู่ข้างล่าง ก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2560

สำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

(บริษัท เอเชี่ยน ครอสเวย์ จำกัด)

159/31 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1901/1 ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110]

โทร 096-963-4113 (สามารถเพิ่มเพื่อนใน Line ได้ด้วยเบอร์นี้ หรือ QR Code ด้านล่าง) หรือ 0-2261-2979 หรือส่งโทรสารมาที่ 0-2261-1901

หรือส่งอีเมลที่ [email protected]

หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ คลิก

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่

วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์ (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา  ประมาณ 10 วันหลังการสอบ ทางเว็บไซต์ www.opec.go.th และ www.jaabkk.com

กำหนดเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2561  ต้นเดือนเมษายน  2561