ผู้สมัครสอบสามารถเช็ครายชื่อผู้ที่สมัครผ่านศูนย์ประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ที่นี่

ชื่อสกุล สถานศึกษา
1 นายชนาธิป ฉิมอ่อง โรงเรียนวิสุทธรังษี
2 นางสาวบุษบง สิงห์โท โรงเรียนชลบุรี ”สุขบท”
3 นางสาวอาทิติยา ยินดี ชัยบาดาลพิทยาคม
4 ด.ญ.ประภานันท์ กิตกำธร โรงเรียนสตรีวิทยา 2
5 ด.ช.ณัฐนันท์ ฉกาจกานต์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
6 นางสาวนันท์นภัส รังไสย์ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
7 นางสาวอังศุมาลี จันทร์สุวรรณ
8 ด.ญ.สุุณัฐชนัน วิริยาธนานนันต์ วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
9 ด.ช.สมพงษ์ แก้วกำเหนิด อนุบาลเมืองนครสวรรค์
10 นางสาวสาธุ คณารักสมบัติ ราชโบริกานุเคราะห์
11 นางสาวเนตรนภางค์ สีสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
12 นางสาวพีทชา ศรเพ็ชร โรงเรียนสตรีวิทยา2
13 นายธีระภูมิ กิตติภัทรพล สารสาสน์ เอกตรา
14 นางสาวนวพร ศงสนันทน์ ชัยบาดาลวิทยา
15 นางสาวณัฐชา หฤษฎ์วงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
16 นายณัฎฐ์ กวางแก้ว โรงเรียนภูเขียว
17 นางสาวกุลณัฐ์ ศิริไพศาลกุล วัฒนาวิทยาลัย
18 นายวีระชัย ทองเทา ชุมแพศึกษา
19 ด.ญ. ณัฏฐกานต์ สร้อยแสง โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
20 นางสาวชัญญานุช บุญเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
21 นางสาวเมธาภรณ์ ศุภมงคล โรงเรียนสตรีศึกษา
22 ด.ญ.พัณณ์ชิตา เชาว์วุฒิพัฒน์ วารีเชียงใหม่
23 ด.ญ.ณัฐชนก แป้นทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24 นางสาวชนากานต์ ทิชินพงศ์ สาธิตพิบูลบำเพ็ญ
25 นายโชคดี สุขพูล วิสุทธรังสี
26 นายปิยราช ศรีโสภา วิสุทธรังสี
27 ด.ช.ชวกรณ์ มณีรัตน์ เทพศิรินทร์
28 นางสาวณัฐวดี โลทารักษ์พงศ์ สตรีวิทยา
29 เด็กชายณัฐธัญ ภิญโญ สารสาสน์วิเทศ บางบอน
30 นายวอลเทอร์ โกรตี้ ดาราวิทยาลัย
31 นางสาวปัทมานันท์ อิ่มทรัพย์ จุฬาภรณราชวิทยลัย นครศรีธรรมราช
32 นายวุฒิไกร ศรีเลิศ ไทรงามพิทยาคม
33 ด.ญ.จิตรวี อวิคุณประเสริฐ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
34 ด.ญ.ธิติวดี ฐิติวัฒนาการ สตรีวิทยา
35 นางสาวกันต์กนิษฐ์ สำราญใจ บุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง
36 ด.ญ.กัณฑิกา ตั้นปา วินิตศึกษา
37 นางสาวณัฐวิกา พิมล ราชวินิต มัธยม
38 นายธนาภัทร จันทร์ยิ้ม พระหฤทัยนนทบุรี
39 ด.ญ.กัญญาณัฐ แสนชัชวาล สาธิตสวนสุนันทา
40 นายรฐตพนธ์ ผ่องเรียงณฐกูล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
41 ด.ญ.เอกปวีร์ พิชาดุลย์ อัมพรไพศาล
42 นางสาวชุติกาญจน์ ชูรอด สตรีนนทบุรี
43 ด.ช.นิธิกร พันธ์เพชร อุดรพิทยานุกูล
44 นายเป็นไท รักหวาน สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
45 นายสมคิด เลาะเดรุส ประทีปศาสน์
46 ด.ญ.ลักษิกา กองคำบุตร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
47 นางสาวทิพวรรณ พุ่มพึ่งพุฒ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
48 นายณัฐชนน มาศนิยม มอ.วิทยานุสรณ์
49 นางสาวกัณฐมณี กุลกฤติยวณิชย์ สารสาสน์เอกตรา
50 ด.ช.ชัยมาศ แสงไชย โรงเรียนโยธินบูรณะ

หากไม่พบรายชื่อ หรือมีข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งที่ [email protected] หรือ 090-961-3800

อนึ่ง รายชื่อผู้สมัครสอบทั้งหมดจะทำการประกาศบนเว็บของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง

รายละเอียดของวันสอบคือ

4 พฤศจิกายน 2555 เวลา9.00 น เป็นต้นไป ณ อาคารมัธยมศึกษา อาคาร 13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ คลิก

การสอบครึ่งเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียน สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยทยอยเข้าตามลำดับ

วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์ (ทุกวิชาเป็นข้อสอบภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

ก่อนเข้าสอบ กรุณาอ่านเอกสารนี้ คลิก เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจก่อนสอบ