รายละเอียดการสอบ คลิก

หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทรศัพท์ 096-963-4113

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่

วิชาที่สอบ  (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที

ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นายธนพัชร เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
2 นายพงศ์ธนา แสงมณี โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา
3 นายสุกฤษฎิ์ ชูศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต
4 นายภคนันท์ ชลเขตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต
5 เด็กชายภราดร ทัดประดิษฐ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
6 นางสาวมณีรัตน์ เลาหมี่ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) แม่ฮ่องสอน
7 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เหมือนหาญ โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
8 นางสาวพุทธชาติ กาญจนเมฆ โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน กรุงเทพมหานคร
9 เด็กหญิงชรินทิพย์ ตั้งพิบูลสุวรรณ โรงเรียนยุวทูตศึกษา2 อุบลราชธานี
10 นางสาวปัณฑารีย์ ลันวงษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี
11 นางสาวกัญญาพิชญ์ ชุ่มมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
12 เด็กชายนรวิชญ์ พัฒนพงศ์ธร โรงเรียนเทพศิรินทร์ปทุมธานี ปทุมธานี
13 นางสาวปพิชญา ปลั่งศิริ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
14 เด็กชายดิษณ์กร พลับพลา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
15 นางสาวลภัสรดา อินทร์ลำพันธ์ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
16 นางสาวพิมพ์ลภัส แพมาก โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
17 นางสาวชญานันทน์ ชินวงศ์เขียว กรุงเทพมหานคร
18 นางสาวธัญมน แซ่ตั้ง โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
19 นายพศิน ศรีชีวะชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
20 นางสาวพิมพ์มาดา วงศ์เสาร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สระบุรี
21 นางสาวธัญธร สงวนปานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
22 นายณนทภันต์ ชัยบรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
23 เด็กหญิงสิตาพัชญ์ ธนาสิริกุลพงศ์ โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร
24 เด็กชายศิวัช ศรีสนั่น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
25 นายปิยากร เมืองรอด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
26 นายปวเรศ ทับโชค โรงเรียนวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
27 นางสาวณัฐปาลี ยนต์สมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
28 เด็กหญิงพิรญาณ์ ไลไธสง โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี
29 นางสาวชนิสรา รอดชื่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
30 นางสาวธัญญ์ธิยา เปี่ยมพีรภัทร์  โรงเรียนสตรีนนทุบรี นนทบุรี
31 เด็กชายศรัณย์ภัทร รัตนเทวมาตย์  โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
32 นางสาวพุทธิตา ช้างโต โรงเรียนบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
33 นางสาวชิดชนก อสัมภนนพงษ์ โรงเรียนดอนพุดวิทยา สระบุรี
34 นายกฤษฎา สุวรรณคำ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
35 เด็กชายกฤษติน คารวพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
36 นายรัชวิท คติสมสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา
37 นางสาวเต็มฟ้า สืบพรหม โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
38 เด็กชายพงศกร ธนาคีรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
39 เด็กชายกุลณพฤกษ์ กังวล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
40 นางสาวอินทุพร ปลื้มใจ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
41 เด็กชายกฤตนัย กาญจนวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภูเก็ต ภูเก็ต
42 นางสาวพิชญาภา หุตะนาวิน โรงเรียนวีรศิลป์ กาญจนบุรี
43 นางสาวสิรภัทร ห้าหวา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
44 เด็กชายกรณ์ สัมมา โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง
45 นายธนกฤต กฤตสุวรรณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
46 เด็กหญิงณฎาสิรี รัตนไพฑูรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี ชลบุรี
47 นางสาวญาสินี กสิพันธ์ โรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
48 นางสาวอัมไพวรรณ์ ทัศนสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
49 นายอัครภัทร ช่วงชัยวานิช โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
50 นายนราธร สีดา โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง
51 นายกิตติโชค ฤทัยเกียรติเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา 2 กรุงเทพมหานคร
52 นางสาวนภัสรา สองศรี โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี
53 นางสาวอรญา เลิศวรพินิต โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี
54 นางสาวจิราพร หลวงราช โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่
55 เด็กชายณภัทร วงศ์นาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
56 นางสาวธนัญญา สถิตธรรมพนา โรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
57 เด็กชายพงศธร ไวยศรณ์ โรงเรียน โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์1" อยุธยา
58 นายณภัทร ครุธสุวรรณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง
59 นายธนาธิป ขวัญพุต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
60 นายจิรภัทร พงษ์พูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
61 เด็กชายพีระพัฒน์ มานพ โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
62 นางสาวลภิสา อรุณศิวกุล โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
63 นายวริศ ลดาวัลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
64 นางสาวปุณย์วิสาข์ บวรศิวภูมิ โรงเรียนสหบำรุงวิทยา นครปฐม
65 นายวรัญญู วุฒิเลิศเดชา โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
66 นางสาวณัชชา อุดมผล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
67 นายศุภเสกข์ รุจิวศิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
68 นายธีรยุทธ เหมสงวน โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา ยะลา
69 นายอับดุลฮากิม ฮามะ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยะลา ยะลา
70 นางสาวศศิภัสสร เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
71 เด็กชายณัฏฐชัย ธีรนันททรัพย์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
72 เด็กหญิงคริสตินา คัลเล็น โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
73 นางสาวธนพร ไกรเทพ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
74 เด็กหญิงปวริศา จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
75 เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณภาพ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
76 เด็กหญิงสุชัญญา แต้นุเคราะห์ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
77 เด็กหญิงรักษ์พร ลิ้มเจริญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
78 เด็กหญิงกฤตพร ไกรชาติ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
79 เด็กหญิงฐิติยาพร คำทุม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
80 เด็กหญิงฉัตราพร ยะนิล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
81 เด็กชายบุญญศักดิ์ ขัณทะมา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี

ปิดรับรายชื่อเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2560