รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังต่อไปนี้

 • หมายเหตุ เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ
1 เด็กชายธงทอง กาญจนโพธิ์ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล(STW) ประจวบคีรีขันธ์
2 นางสาวปิยวรรณ สุขสมบูรณ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
3 นางสาวนรัญญา รุจนเวชช์ โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
4 เด็กหญิงนัชชา ประมงอุดมรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
5 นายภัทรบดินทร์ แก้วดวงศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
6 นางสาวศุภภัคชญา จันหา โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
7 นายศุภณัฐ ทองพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง
8 นางสาวนรวรรณ เชี้ยบุญคณา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
9 นางสาวณัฏณิชา ตานสานสินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
10 นายธนพร เจริญพรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
11 เด็กหญิงกฤตวรรณ วรคุตตานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
12 เด็กหญิงศวิตา ตั้งวิทูวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
13 นายตะวัน สินธุนาวา โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
14 นางสาววรินทร พวงสุดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
15 นายอานันท์ ศิริพรประสาร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
16 เด็กหญิงธนวรรณ ศรีชานิล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
17 นางสาวรชยา ดีเลิศกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
18 นางสาวกัญญาวีร์ รักวิจิตร โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
19 เด็กชายภูมินทร์ นกดำ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
20 นายสัณฐิติ ฟูเต็ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
21 นางสาวณิชากานต์ ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
22 นายณัฐณรงค์ วิรุณานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
 • หมายเหตุ หากมีผู้สละสิทธ์ จะมีการเรียกอันดับสำรองขึ้นมา

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) มาทางโทรสารที่ 02-261-1901 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 02-261-2979 หรือทาง Line ทางการของสำนักงาน (@JAABKK) หรือทางกล่องข้อความของ Facebook ของสำนักงาน (www.facebook.com/JAABKK)

และเพื่อให้การเตรียมการเดินทางเป็นไปทันตามขั้นตอน และการทำวีซ่านักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น จะใช้เวลานานครับ ทางสำนักงานขอให้นักเรียนและผู้ปกครองรีบเตรียมเอกสารเพื่อการทำวีซ่า ตามรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ผู้ปกครองทุกท่านรับรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่า และเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูล
 2. ผู้ปกครองทำการโอนเงินจำนวน 200,000 เยน เข้าบัญชีของโรงเรียน เพื่อทำการยืนยันการสมัครเข้าเรียน และเพื่อยื่นขอวีซ่หมายเหตุ หากทำการยกเลิกการสมัครเรียนในภายหลัง ทางโรงเรียนไม่สามารถทำการคืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ได้
 3. ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกเอกสาร และเตรียมที่จำเป็นทั้งหมด และมอบให้กับทางสำนักงาน เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
 4. สำนักงานจะทำการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด แปลเอกสารที่จำเป็น (อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารที่ต้องจ้างวานบริษัทนอกแปลให้) เพื่อยื่นให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่นต่อไป (ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม)
 5. โรงเรียนการบินญี่ปุ่นนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น
 6. ขั้นตอนในการพิจารณาเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก หนังสือรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (Certificate of Eligibility) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ และส่งให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่น
 7. โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ส่ง หนังสือรับรองการเข้าพำนักในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่สำนักงาน ซึ่ง สำนักงานจะทำการนัดวันเวลา เพื่อยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพ
 8. สำนักงาน และนักเรียน ทำการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่น (ใช้เวลา 5 วันทำการ และมีค่าใช้จ่ายต่างหาก 1680 บาท)
 9. นักเรียนรับหนังสือเดินทางคืน และพร้อมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดและขั้นตอนการทำวีซ่า และรายการเอกสารที่จำเป็น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด