รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561 มีดังต่อไปนี้

  • หมายเหตุ เรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบและแยกตามวิทยาเขต
ลำดับ ชื่อ สกุล วิทยาเขต
1 นายธนพัชร เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ ยามานาชิ
2 นายสุกฤษฎิ์ ชูศรี ยามานาชิ
3 เด็กชายนรวิชญ์ พัฒนพงศ์ธร ยามานาชิ
4 เด็กชายศิวัช ศรีสนั่น ยามานาชิ
5 นายปวเรศ ทับโชค ยามานาชิ
6 เด็กชายศรัณย์ภัทร รัตนเทวมาตย์ ยามานาชิ
7 นายอัครภัทร ช่วงชัยวานิช ยามานาชิ
8 นายธนาธิป ขวัญพุต ยามานาชิ
9 นายวรัญญู วุฒิเลิศเดชา ยามานาชิ
10 นายศุภเสกข์ รุจิวศิน ยามานาชิ
11 เด็กชายณัฏฐชัย ธีรนันททรัพย์ ยามานาชิ
12 นางสาวพุทธชาติ กาญจนเมฆ ยามานาชิ
13 นางสาวพิมพ์มาดา วงศ์เสาร์ ยามานาชิ
14 นางสาวพุทธิตา ช้างโต ยามานาชิ
15 นางสาวอินทุพร ปลื้มใจ ยามานาชิ
16 นางสาวสิรภัทร ห้าหวา ยามานาชิ
17 เด็กหญิงณฎาสิรี รัตนไพฑูรย์ ยามานาชิ
18 นางสาวอรญา เลิศวรพินิต ยามานาชิ
19 นางสาวธนัญญา สถิตธรรมพนา ยามานาชิ
20 เด็กหญิงคริสตินา คัลเล็น ยามานาชิ
21 นายพงศ์ธนา แสงมณี วาจิม่า
22 นายพศิน ศรีชีวะชาติ วาจิม่า
23 นายณนทภันต์ ชัยบรรณ์ วาจิม่า
24 นายรัชวิท คติสมสกุล วาจิม่า
25 เด็กชายกฤตนัย กาญจนวงศ์ วาจิม่า
26 เด็กชายกรณ์ สัมมา วาจิม่า
27 เด็กชายณภัทร วงศ์นาม วาจิม่า
28 นายวริศ ลดาวัลย์ วาจิม่า
29 นางสาวปัณฑารีย์ ลันวงษา วาจิม่า
30 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เหมือนหาญ วาจิม่า
31 เด็กหญิงชรินทิพย์ ตั้งพิบูลสุวรรณ วาจิม่า
32 นางสาวนภัสรา สองศรี วาจิม่า
33 นางสาวณัชชา อุดมผล วาจิม่า
34 นางสาวศศิภัสสร เอี่ยมสำอางค์ วาจิม่า

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) ทางอีเมลมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 6 มกราคม 2561 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่096-963-4113 (สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ด้วยหมายเลขนี้) หรือทาง Line ทางการของสำนักงาน (@JAABKK) หรือทางกล่องข้อความของ Facebook ของสำนักงาน (www.facebook.com/JAABKK)

และเพื่อให้การเตรียมการเดินทางเป็นไปทันตามขั้นตอน และการทำวีซ่านักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น จะใช้เวลานานครับ ทางสำนักงานขอให้นักเรียนและผู้ปกครองรีบเตรียมเอกสารเพื่อการทำวีซ่า ตามรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ผู้ปกครองทุกท่านรับรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่า และเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูล
  2. ผู้ปกครองทำการโอนเงินจำนวน 200,000 เยน เข้าบัญชีของโรงเรียน เพื่อทำการยืนยันการสมัครเข้าเรียน และเพื่อยื่นขอวีซ่หมายเหตุ หากทำการยกเลิกการสมัครเรียนในภายหลัง ทางโรงเรียนไม่สามารถทำการคืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ได้
  3. ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกเอกสาร และเตรียมที่จำเป็นทั้งหมด และมอบให้กับทางสำนักงาน เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
  4. สำนักงานจะทำการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด แปลเอกสารที่จำเป็น (อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารที่ต้องจ้างวานบริษัทนอกแปลให้) เพื่อยื่นให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่นต่อไป (ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม)
  5. โรงเรียนการบินญี่ปุ่นนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น
  6. ขั้นตอนในการพิจารณาเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก หนังสือรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (Certificate of Eligibility) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ และส่งให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่น
  7. โรงเรียนการบินญี่ปุ่น ส่ง หนังสือรับรองการเข้าพำนักในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่สำนักงาน ซึ่ง สำนักงานจะทำการนัดวันเวลา เพื่อยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพ
  8. สำนักงาน และนักเรียน ทำการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่น (ใช้เวลา 5 วันทำการ และมีค่าใช้จ่ายต่างหาก 1680 บาท)
  9. นักเรียนรับหนังสือเดินทางคืน และพร้อมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดและขั้นตอนการทำวีซ่า และรายการเอกสารที่จำเป็น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด