รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1

เด็กหญิงบุญชรัสม์ ปิยวุฒิเศรษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ

2

เด็กหญิงพิชชาพร รัตนปรีชากุล โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี

3

เด็กหญิงจิรฐา รุ่งวิตรี โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี

4

นางสาวณัฐษิยา จ่างโพธิ์แจ้ง โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพ

5

นายอินอาม อืทธิสมัย โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส

6

เด็กหญิงนันทิกานต์ สุขอุดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี

7

นางสาวกิติยา ศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวืทยา พะเยา

8

นางสาวกนกกาญจน์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา

9

นายสิรวิชญ์ กิจเจริญวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ

10

เด็กหญิงธนาภรณ์ ชุมนรารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

11

นางสาวนวพร บุญลือ โรงเรียนอัมพรไพศาล นนทบุรี

12

นางสาวนันท์นภัส ชมชวโรจน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพ

13

นายศุภณัฐ เอการัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

14

นายเขมวัฒน์ ชูนำชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพ

15

เด็กชายเกริกนวพล สุมธิอาจ โรงเรียนเจี้ยนหัว นครปฐม

16

นางสาวฐิติมา กองคำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี

17

นางสาวณัฐพร จรูญเลิศสกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่

18

นายรัฐโรจน์ รัตน์ทวีนนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพ

19

เด็กหญิงรวิสา ฉันทรางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพ

20

นางสาวกรกนก แสงปราชณ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ

21

นายธีร์ธวัช คำโมง โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพ

22

เด็กหญิงมนัสวี แดงดี โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี

23

เด็กชายณฐกรณ์ แหยมศรีใส โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา นครนายก

24

นายวริศ วีรางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ

25

เด็กหญิงกีรติ ตั้งจิตรมณ๊ศํกดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพ

26

นางสาวธัญพร ขวัญเนตร โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

27

นางสาวสุพิชญา พรหมอินทร์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

28

เด็กชายวนสนันท์ สันติคุณากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพ

29

นายธีธัช พิพัฒนพงษ์วงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพ

30

นายภูมิเผ่าไทย สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ

31

นางสาวธีราพร เมธีพิทักษ์ธรรม โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพ

 

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) มาทางโทรสารที่ 02-261-1901 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 081-380-5663 (ณัฐพงศ์)

อ้างอิง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน