รายละเอียดการสอบ คลิก

หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทรศัพท์ 081-380-5663

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วัน เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่

วิชาที่สอบ  (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที

ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 เด็กชายภัทรพล ฆังนิมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
2 นางสาวเกวลิน รัตนมุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ราชบุรี
3 เด็กชายธีรภัทร ปิยะวัฒน์กูล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
4 เด็กหญิงปพิชญา สุพรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีเศณษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
5 นายกฤษฎิ์ ปัจญรัตน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
6 เด็กชายปรัฐนันท์ ศิริวิชญ์ไมตรี โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
7 เด็กชายจิรภัทร พิชยามารินทร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา สมุทรปราการ
8 นางสาวชลลดา แต่เจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
9 เด็กหญิงสิริกร จงพัฒนกิจ โรงเรียนราชินี นนทบุรี
10 นางสาวอังศุมาลี พฤกษ์อุดม โรงเรียนอุตรดิต์ดรูณี อุตรดิตถ์
11 เด็กชายศักดิธัช พิทยาวานิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
12 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตานสานสินทร์ โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
13 เด็กหญิงมัลลิกา อินต๊ะเสน โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
14 นางสาวเรียวรุ้ง พกุลานนท์ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
15 นางสาวสุภัชชา เจริญวงษ์ตระกูล โรงเรียนเพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
16 นายทองทศ กรุณายาวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
17 เด็กหญิงภัทรวรรณ สัมพันธมาศ โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี
18 เด็กหญิงรินรดา ปัญจะ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
19 เด็กหญิงปาณิสรา เจิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
20 เด็กชายศักดิธัช พิทยาวานิชย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี
21 เด็กหญิงพิณสิริ กฤตยานุกูล Thai-Chinese International School เอกชน สมุทรปราการ
22 เด็กชายทากามาสะ โคคุโบ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
23 เด็กชายธิติ ตรีสุคนธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) กรุงเทพมหานคร
24 นายณกรณ์ สุขพรางกรู โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง เชียงใหม่
25 นายภาสวุฒิ อุทธากิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
26 เด็กชายอธิ นิมิตรพงศ์ศักดิ์ สาธิต มศว ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
27 นางสาวกุลปรียา สุขจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพมหานคร
28 เด็กชายกิตติภพ จิตเลิศวิลัย โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 กรุงเทพมหานคร
29 นางสาวนภัสวรรณ พิลาเคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อุดรธานี
30 เด็กหญิงจิรัชยา อุฬารวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
31 เด็กหญิงภัทรวรรณ สัมพันธมาศ โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี
32 นายทศพร นาคงาม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
33 นางสาวอรอนงค์ ทิพเลิศ โรงเรียนคำม่วง กาฬสินธุ์
34 นายศุภากร นิลสวิท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
35 เด็กหญิงปรัชญ์จวรรณ แสงโพธิ์ โรรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ
36 นายเตชิต พิริยพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ปัตตานี
37 เด็กชายกวินท์ พหลพิพัฒน์ โรเงรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
38 นายพีรภัทร เหมือนหาญ โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
39 นายบุริศร์พล ไชยวรุตย์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม
40 นางสาวเตชินี ธนวุฒิโฆสิต โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
41 นางสาวอินทิรา หรั่งกลั่น โรงเรียน คำม่วง กาฬสินธุ์
42 นางสาวฐิตารีย์ สีก่ำ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กาฬสินธุ์
43 นางสาวปิยวรรณ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
44 เด็กหญิงชนิภา สุวัธนเดชา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
45 เด็กชายกฤษฏ์ณัฐ ด่านวิรุฬหวณิช โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
46 นายวัชรินทร์ บุญจำเนียร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ชลบุรี
47 เด็กหญิงนฤภร แตงอ่อน โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
48 กันตภณ หวังมงคลเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
49 เด็กหญิงกชกร สอนสิงห์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
50 นางสาวนพวรรณ สุขสมบูรณ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
51 นางสาวภัณฑิรา วุฒิสาร โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
52 นางสาวภาวิฎา ขันสาคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร
53 ภาวิน สรรพวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โดมิค กรุงเทพมหานคร
54 นาวสาวสโรพร สลักทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
55 เด็กหญิงณัฐวศา อินทรโอภาส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
56 นางสาวอัญมณี ธรณินทร์ โรงเรียนราชินี สมุทรสาคร
57 นางสาวอารีมน ธรณินทร์ โรงเรียนราชินี สมุทรสาคร
58 นายยศธร ท่าห้อง โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
59 นางสาวชสชนาฎ พระไชยบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
60 นางสาวชนชเนตร พระไชยบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
61 นายอิคิวซัง นิมิตรหมื่นไวย วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง ราชบุรี
62 นางสาวอริสรา วิมลรัชตาภรณ์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปทุมธานี
63 นราธิป ชูดวง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
64 นายเรียวอิจิ อิชิวาตาริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
65 เด็กหญิงนาริฐา อารี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
66 นางสาววรรณภัทร สีหะจันทร์ โรงเรีบยบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
67 นายธนภัทร เฉลิมแสน กศน.ตำบลบึงบา ปทุมธานี
68 เด็กชายนพวิชญ์ ยังปักษี โรงเรียนนวมินราชูทิศ เบญจมราชาลัย ปทุมธานี
69 เด็กชายนภนต์พิทักษ์ อัครภัทรรัฐ โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
70 เด็กหญิงจิดาภา เลิศธนสิน โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ปทุมธานี
71 นางสาวสุธาวี พรหมเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
72 นางสาวรวินิภา คล้ายเเก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
73 เด็กหญิงญาณิศา วาฤทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินฑรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
74 นายวีรวิชญ์ ตระกูลขจรศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา2 กรุงเทพมหานคร
75 เด็กหญิงกุลรัศมิ์ ตระกูลขจรศักดิ์ โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
76 นายพีรศิลป์ ศรีวชิรประดิษฐ์ โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
77 เด็กชายวรรณ จันทร์เมือง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
78 นางสาวธันยพร จันทวาสน์ โรงเรียนราชินีบน ปทุมธานี
79 นางสาวบุญรักษา จวังคโส โรงเรียนดาราสมุทร ชลบุรี
80 เด็กชายปาณัช บุญประเสริฐ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สุพรรณบุรี
81 เด็กหญิงกัลยภรณ์ เพียรช่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
82 เด็กหญิงญาดา เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
83 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ มหัทธนพรรค โรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่
84 นางสาวศรัญญา แจ้งสุข สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ขอนแก่น
85 นางสาวธัญชนก สงวนเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
86 นางสาวพิชชาภร สดมภ์ชัยกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
87 นางสาววีรดา ลีลาเกรียงศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
88 เด็กหญิงบุศรินทร์ พุ่มจันทร์ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
89 นางสาวสรชา หนองหลวง โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มรภ. พระนคร กรุงเทพมหานคร
90 เด็กหญิงญาณิศา ทองสุวรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ