รายละเอียดการสอบ คลิก

หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-261-2979

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคาร 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่

วิชาที่สอบ  (ช่วงเช้า) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย (ช่วงบ่าย) สัมภาษณ์พร้อมผู้ปกครอง (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

สอบสัมภาษณ์ตามลำดับเลขที่นั่งสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วสามารถกลับได้ทันที

ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 เด็กชายณัฐดนัย ปิยะวัฒน์กูล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
2 เด็กชายธงทอง กาญจนโพธิ์ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล(STW) ประจวบคีรีขันธ์
3 นางสาวปิยวรรณ สุขสมบูรณ์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
4 เด็กชายธนินท์รัฐ เลี้ยงชีวสุนทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
5 เด็กชายปัณณวิชญ์ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6 นางสาวนรัญญา รุจนเวชช์ โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร
7 เด็กชายภาวิน สรรพวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
8 เด็กหญิงนัชชา ประมงอุดมรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
9 นางสาวจินต์จุฑา จิรยศบุญยศักด์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
10 นางสาวจิดาภา กิจวรางกูล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
11 นายภัทรบดินทร์ แก้วดวงศรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
12 เด็กชายธีรภัทร์ คงประพัฒน์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
13 นางสาวอนงค์วรรณ ศิริพิชัยพรหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนวนต์ กรุงเทพมหานคร
14 นางสาวอาณัฐฉรา กาวิน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
15 นางสาวอากิ กตบุญวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา
16 นางสาวศศิธิดา หอมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอา อุบลราชธานี
17 เด็กชายพลพจน์ ยุทธนาวรพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
18 เด็กชายณัฐนนท์ เหมทานนท์ สาธิตแห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพหุภาษาฯ ชลบุรี
19 นางสาวเกวลิน เบญพรม โรงเรียนราชวินิต (มัธยม) กรุงเทพมหานคร
20 นางสาวพิณสิริ โอฬารศิริสกุล Thai-Chinese International School สมุทรปราการ
21 นางสาวศุภภัคชญา จันหา โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
22 นายทวีศักดิ์ ถาวร โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา
23 นายศุภณัฐ ทองพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง
24 นางสาวนรวรรณ เชี้ยบุญคณา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
25 นางสาวโศภิษฐา วรุณศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี
26 นางสาวณัฏณิชา ตานสานสินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
27 นายธนพร เจริญพรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
28 เด็กหญิงกฤตวรรณ วรคุตตานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
29 เด็กหญิงปพิชญา ธีรวัฒนวงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี
30 เด็กหญิงศวิตา ตั้งวิทูวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
31 นายตะวัน สินธุนาวา โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
32 เด็กหญิงสุวพัชญ์ จินดาวรเสฏฐ์ โรงเรียนอมาตยกุล กรุงเทพมหานคร
33 นางสาวชนิภา สุวัธนเดชา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
34 นางสาววรินทร พวงสุดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
35 นางสาวนาตยา สอนชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มัธยม) มหาสาคาม
36 นายอานันท์ ศิริพรประสาร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
37 เด็กหญิงรัชนีกร เณรแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
38 เด็กหญิงภาพรรณณัฐ อัศวพัฒนานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
39 เด็กชายกรทักษ์ สีสด โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
40 เด็กหญิงธนวรรณ ศรีชานิล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
41 เด็กชายพีรวัส ผัดกันทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
42 เด็กชายฉัตรพงค์ ศรีจำปา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
43 นายศิวะกรณ์ แซ่เจียง โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
44 นางสาวรชยา ดีเลิศกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
45 นางสาวอรพรรณ สุวรรณมุกข์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ
46 นางสาวชนิดา อังสุพานิช โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นครปฐม
47 นายณัฏฐชัย ขอนแก่น โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นครปฐม
48 เด็กหญิงเอมิกา ปริญทอง โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นครปฐม
49 เด็กชายยศพล เข็มลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
50 นางสาวปิ่นหทัย ปกิรณะ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
51 นางสาวพีรยา แก้ววงษ์ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
52 นายศุภเสกข์ รุจิวศิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
53 นางสาววิชญาดา แซ่จึง โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
54 นายชนสิษฎ์ พันดร โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา
55 นายศิรวิทย์ จันทร์เพ็ญ โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา
56 นางสาวกัญญาวีร์ รักวิจิตร โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
57 เด็กชายธิติ ตรีสุคนธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) กรุงเทพมหานคร
58 เด็กชายภูมินทร์ นกดำ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
59 นายอิทธิเชษฐ์ จิรโรจน์เมธา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
60 นางสาวณัฐาพร ลิ้มตระกูลวงศ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต
61 นางสาวศุภาวีร์ มีข้าว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
62 เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีมณี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
63 นายสัณฐิติ ฟูเต็ม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
64 นางสาวณิชากานต์ ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
65 นายณัฐณรงค์ วิรุณานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
66 นายกิตติทัต หลิวกุลวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
67 นางสาวกัลยกร มีแสงเงิน โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
68 นางสาวชัชฌา สีคงคต โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพมหานคร
69 นายพิเชษฐ์ คล้ายสุวรรณ์ โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา ฉะเชิงเทรา
70 นางสาวศศิชา นิดร โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา ฉะเชิงเทรา

 

ปรับปรุง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559