ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน
1 นายอิสยาห์  สิงหะ กัลยาณวัตร
2 นายพริษฐ์  ฤทธินนท์ สามเสนวิทยาลัย
3 นายกอบกล้า  จันทนสถาน ฤทธิยะวรรณาลัย
4 ด.ช. ชัชนนท์  มหพันธ์ ญาโณทัย 
5 นางสาวเมธาวี  สีทองเพีย สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
6 นายสัจพล  เจริญผล ดาราสมุทร สระแก้ว
7 นางสาวธนัตถ์นันท์  อัครภาภิวัฒน์  มารีย์วิทยา นครราชสีมา
8 นายภานุพงศ์  รัชรร สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
9 นางสาวดวงพร  เนตรโพธิ์แก้ว สิรินธรราชวิทยาลัย
10 ด.ช. พัทธ์  ทวีผลเจริญ เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์
11 ด.ช. ทินกร  กมลคร อนุบาลภูบดินทร์ 
12 ด.ช. เมฆอานนท์ แพงด่าน อนุบาลภูบดินทร์ 
13 นายธนดล  จำปาแก้ว อนุบาลภูบดินทร์ 
14 ด.ช. ภูเบศ  บุตรเคน  ดอนบอสโกวิทยา
15 ด.ช. นนทนันท์  รันรัตติยา อนุบาลภูบดินทร์ 
16 นางสาวพัฒน์นรี  สิงห์วิเศษ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
17 ด.ญ. ธันยนันท์  สิงห์วิเศษ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
18 นายอุเทน  ผลทวี มีนประสาทวิทยา
19 ด.ญ. ธัญพัชร์ จรรย์โกมล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)
20 นายจักริน  รชตะไพโรจน์ ส่วนบุญโญปถัมภ์
21 ด.ญ. ณัฎฐณิชา  ขานทะราชา ขอนแก่นวิทยายน
22 ด.ญ. มนัสนันท์  ธนะพูนพงศ์ ขอนแก่นวิทยายน
23 ด.ญ. เมธาชา  ศรีศักดา  สงวนหญิง
24 นางสาวณัฐวรา  เศวตมาลย์ สุรนารีวิทยา
25 นางสาวชมพูนุช  แสงภักดี  ขอนแก่นวิทยายน
26 นางสาวชนากานต์  นิรัมย์ สุรวิทยาคาร
27 ด.ช. กิตติธัช อ้นน่วม เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
28 นายญาณวุฒิ ชื่นสวัสดิ์ เชียงรายวิทยาคม
29 นางสาวณัฐญา ประวัติร้อย ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
30 นางสาววรรณพร ผุดผ่อง สตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
31 นางสาวอารียา ชื่นศรีนวล เซนต์โยเซฟนครสวรรค์
32 ด.ช.ระพีพัฒน์ แก้วทิพย์ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
33 นางสาวเรโกะ อุเอะฮาร่า สามัคคีวิทยาคม
34 นางสาวจามจุรี บุญชู สามัคคีวิทยาคม
35 นางสาวชนากานต์  ปานทองคำ รร.สิงห์สมุทร
36 นายเอกรัฐ สอนโพธิ์ สามเสนวิทยาลัย
37 นายศุภวุฒิ ลิมป์กาญจนวัฒน์ ราชโบริกานุเคราะห์
38 ด.ญ.นางสาวสุดารัตน์ แซ่ชื้อ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
39 นางสาวณัฐณิชา ตันเจริญ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
40 นางสาวปัณฑ์ทิตา ทองวิบูลย์ สาธิต มศว.ปทุมวัน
41 นางสาวณัฐณิชา แสงนิล สามัคคีวิทยาคม
42 ด.ช.เจน จันทวีสมบูรณ์ อัสสัมชัญบางรัก
43 นางสาวกชกร ยิ่งยงสันต์ นวมินทราชูทิศ 
44 ด.ช.นันทภัค คูศิริรัตน์ สายปัญญา
45 นางสาวสุทธาสินี อั๊ลการีมี เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
46 นางสาววรรณพร ผุดผ่อง โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
47 นางสาวธัญชนิตา อภิธนาดล สาทิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
48 นายนันทศักดิ์ เพชรสัมฤทธิ์ ทิวไผ่งาม
49 ด.ช.สวิส ลีลาอภิฤดี กุหลาบวิทยา
50 เด็กชายนฤเชษฐ์  วุฒิโภค  รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
51 นางสาวมาริษา  ตะติยะรัตน์  รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา
52 เด็กชายสิรวิชญ์  วัฒนผลิน  รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
53 นางสาวจุฑามณี  วัฒนบารมี  รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
54 เด็กหญิงสุชานันท์ ธัญญพุทธินนท์  รร.สมุทรสาครบูรณะ
55 นางสาวธัญทิพย์  อาจผักปัง  รร.หัวหิน
56 เด็กชายธาวิน  มะตาด รร.เทพลีลา
57 นางสาวอาภาศิริ  ฤทธิรอน รร.จ่านกร้อง
58 เด็กหญิงปิยากร เลียนกัตวา รร.โยธินบูรณะ
59 นางสาวเปรมฤทัย  ทรัพย์มา รร.พรมหานุสรณ์
60 นางสาวกุลิสรา  คำประภา รร.สารคามพิทยาคม
61 เด็กชายชนกันต์  อมรพัชระ รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ
62 น.ส.ธีรารัตน์  ไสทารักษ์พงศ์ รร.สตรีวิทยา
63 นางสาวกนกพร  ยศอมรสุนทร รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์
64 นายกานต์ชนก  ถาวรานนท์ รร.เซนต์ไมเกิ้ล
65 นายพงศภัค  สุวรรณเลิศ รร.สิงห์สมุทร
66 นางสาวชนาพร  ไชยพงษ์ รร.เบจมราชูทิศ
67 นายฉัตรวรงค์  โพธิ์ศรีสวัสดิ์ รร.วิสุทธรังษี
68 นางสาวเพ็ญพิชชา  มากเทพวงษ์ รร.วิสุทธรังษี
69 นายกีรติ  กีรกะจินดา รร.วัดเขมาภิตาราม
70 นายธนัช  ฟ้าสิริพร รร.ยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน
71 นายชัชชล  วงศ์วิวัฒน์ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน
72 นายฐาแสน  ธราขวัญนุ้ย รร.พัทลุง

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ อาคารมัธยศึกษา อาคาร 13

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่ คลิก

การสอบครึ่งเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียน สำหรับการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยทยอยเข้าตามลำดับ

วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์