โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดของทุน

ทุน การศึกษาที่ได้รับ ได้แก่  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 240,000 บาทต่อปี ผู้ได้รับทุนรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 450,000 บาทต่อปี (1,400,000 เยน) (ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

ชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักฐานการสมัคร   

1.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน

3.      รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

4.      หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

5.      สำเนา ปพ.1:3 กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นตอนการสมัคร

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  ใบสมัครสอบทุนแบบเวิร์ด หรือ ใบสมัครแบบPDF และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นมายังที่อยู่ข้างล่าง ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (กรณีส่งทางออนไลน์ รับถึงเวลา 18.00 น. ของวันดังกล่าว)

หรือสมัครผ่านเว็บที่ คลิก

สำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

(บริษัท เอเชี่ยน ครอสเวย์ จำกัด)

159/18 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1112 ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2261-2979 หรือส่งโทรสารมาที่ 0-2261-1901 อีเมล: [email protected]

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่

วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์ (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ) โปรดแต่งชุดนักเรียนเข้าสอบ การสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ผู้ปกครองด้วย

กำหนดเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2557  ต้นเดือนเมษายน  2557

อ้างอิง: ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายชื่อผู้สมัครสอบทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 (อัพเดทวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557)

ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด สังกัด
1 นางสาวรัชนีกร น้อยจำรัส สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ
2 เด็กหญิงสุชานันท์ ตั้งพิบูลสุวรรณ ยุวทูตศึกษา2 อุบลราชธานี สช
3 นายศุภเดช เต็มจิตต์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สพฐ
4 เด็กหญิงชลลดา โภคะอุดมทรัพย์ พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ สช
5 นายเรืองศักดิ์ ปฐมวงศ์ สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สพฐ
6 นางสาวปรินทร์นภา ศรีสด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อุดรธานี สพฐ
7 เด็กหญิงกชนิภา เภสัชชะ รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา สช
8 นางสาวณัฐสุดา พรมสาย เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สพฐ
9 นางสาวชิษณุชา วังน้อย St. John's กรุงเทพฯ สช
10 เด็กชายธนิน คุณความดี สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพฯ สช
11 นายภูดิศ ประภาศรี ลาซาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ สช
12 นางสาวกัญญาวีร์ ทองโฉม ลาซาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ สช
13 เด็กหญิงพิชญา มาเนียม ลาซาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ สช
14 นายธิติวุฒิ รามนัฎ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สช
15 เด็กหญิงสุพิชญา สุขะกุล ดาราสมุทร ชลบุรี สช
16 นายธีรกานต์ บุญทอง อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ สพฐ
17 นายปิยะวัฒน์ ตันติพิริยะกิจ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สช
18 นางสาวอัจฉรา จันทราชา วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ สพฐ
19 นางสาววริษฐา เกี่ยวฝั้น พัทลุง พัทลุง สพฐ
20 นายสรรเพชญ เลี่ยวเฉลิมวงษ์ วัดราชโอรส กรุงเทพฯ สพฐ
21 นางสาวตมิสา มาสวิมล สัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ สช
22 นายพุฒิพงศ์ โชติศรีลือชา บางบัวทอง นนทบุรี สพฐ
23 นายกษิดิศ จันทรภูมรินทร์ บรมราชินีนาถ ราชวิทยาลัย ราชยุรี สพฐ
24 นางสาวชาลิสา สิงห์ศักดาวงศ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ สพฐ
25 เด็กชายกฤษฎา เชาว์ไวย์ โรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สช
26 นางสาวสมัญญา รอบรู้ อัมพรไพศาล นนทบุรี สช
27 นายวิษณุกร นิยมไทย เกษมพิทยา กรุงเทพฯ สช
28 เด็กชายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สช
29 เด็กหญิงโยษิตา เสียงเย็น ดาราสมุทร ชลบุรี สช
30 นายฉัตรตฤณ โลเกศเสถียร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
31 นางสาวอัจฉรา เหรียญพิมาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ สพฐ
32 นายพีรฉัตร จาดไทย สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สพฐ
33 นางสาวอรัญญา กองภู ดาราสมุทร ชลบุรี สช
34 นางสาวศศิมาภรณ์ มนขุนทด มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี สช
35 นางสาวสุพัตรา คุ้มสัตตา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ สพฐ
36 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ดวงแก้ว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพฯ สพฐ
37 เด็กนัทธ์หทัย ฉายรัตน์ พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพฯ สช
38 นางสาวฉัตราภรณ์ กรอบเพ็ชร หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา สพฐ
39 นางสาววาสนา กิ้งแก้ว มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพฯ สพฐ
40 นายปิติพัฒน์ ธาระพันธ์ มารีย์นิรมล อุบลราชธานี สช
41 นางสาววิชญาพร ลิ่มอรุณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี สพฐ
42 นายอธิป คุณานนท์วรกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา สพฐ
43 เด็กหญิงวรรณภา จันสกลุวิบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
44 นางสาวญาณิศา ทองสาริ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
45 เด็กหญิงกรชนก สะและมัด เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
46 นางสาวกวิสรา ศศิสัจจา อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ สช
47 นางสาวสุชาวดี อมรมานัส อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ สช
48 นางสาวรมิดา ชั้นพรภักดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ สพฐ
49 นายไตรภพ ไขลามเมา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพฐ
50 นางสาวณิชา แสงเจริญ เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ
51 นางสาวธิดารัตน์ คล้ายรัศมี เซนต์จอห์น กรุงเทพฯ สช
52 นายบัญญพนต์ บุญจูง โรงเรียนสองภาษาระยอง ระยอง สช
53 นางสาวพิริยา ศรีมันตะ สิรินธร สุรินทร์ สพฐ
54 นางสาวณัฐชา อาภาศิลป์ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพฯ สช
55 นายสรวิศ จะงือ สาราสาสเอกตรา กรุงเทพฯ สช
56 นายภีมพล จักเครือ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 กรุงเทพฯ สพฐ
57 เด็กหญิงสุธาทิพย์ ศรีโกศะบาล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
58 เด็กหญิงอิงฟ้า เลาหชนะกูร สตรีวิทยา กรุงเทพฯ สพฐ
59 นายพัทธดลย์ ปานสำเนียง เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สช
60 นางสาวชนากานต์ จิระธนาไพบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
61 นางสาวณัฐนันท์ คุณาวีโร ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ
62 เด็กหญิงนันฐพร ราชชมภู มัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ สพฐ
63 เด็กหญิงจิตตมาศ พันธ์ทอง ดาราสมุทร ชลบุรี สช
64 นางสาวณัฐวดี ข่าทิพพาที ดาราสมุทร ชลบุรี สช
65 นางสาวเหมรัตน์ หอมกลาง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ สพฐ
66 เด็กหญิงชลิตา ฟุ้งสถาพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
67 เด็กชายกิตติสัณห์ จิตจินดา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
68 เด็กหญิงอรญา เครือวัลย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพฯ สพฐ
69 นางสาวโศจิรัตน์ ภูโคกสูง ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพฯ สพฐ
70 นางสาวสุพิชญา สินศุภเศวต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพฐ
71 นางสาววริศรา อินทร์อุดม อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพฐ
72 เด็กหญิงพัชริญา ภัทรศุกล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพฐ
73 นายภูเบศ รัชดากรธรรม เทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ สพฐ
74 นางสาวปิยะรัตน์ บัวงาม พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สพฐ
75 นางสาวพิมพ์ชนก ขันตี หอวัง กรุงเทพฯ สพฐ
76 นางสาวชญานิศ แจ้งประจักษ์ อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ สช
77 นางสาวอัจริยา ลัทธิธรรม อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ สช
78 เด็กหญิงเบญญาภา ชคิตธาดากุล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพฐ
79 เด็กชายพาทิศ รัตนเดชากุล เซนต์ดอมินิค กรุงเทพฯ สช
80 นางสาวพัชวรินทร์ จิระธนานันต์ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ สช
81 นางสาวบุญสิตา สิปปะสุชน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพฐ
82 นางสาวยูการิ นิชิมูรา เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย สพฐ
83 นางสาวสุภาวิตา ปิยะสันติ์ เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย สพฐ
84 นางสาววัชราภรณ์ พรินทรากุล เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย สพฐ
85 นายศุภกิตติ์ แสวงผล แสวงผล เชียงใหม่ สพฐ
86 นางสาวคุณัญญา ทะลือชัย เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย สพฐ
87 นางสาวนันท์นภัส ศรีประยูร พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ สช
88 นางสาวณัฐธิดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย สพฐ
89 เด็กหญิงปัณฑารีย์ นวลมะโน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ สพฐ
90 เด็กหญิงวชิรญาร์ ทรัพย์คงดี มารีย์วิทย์สัตหีบ ชลบุรี สช
91 นางสาวนปภัทร อนุเรือง สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ สพฐ
92 นายอธิวัฒน์ น้อยลา มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ สพฐ
93 นางสาวสริญญา จำเรือง ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ สพฐ