ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบใน วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 (สามารถเช็คห้องสอบได้ที่สนามสอบ) แผนที่

(สนามสอบอยู่ในพื้นที่เขตดุสิต ไม่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมโดยตรง แต่กรุณาตรวจสอบเส้นทางให้ถี่ถ้วน)

วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์ (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

การสัมภาษณ์ จะเริ่มหลังสอบข้อเขียนเสร็จเวลา 12.00 ขอความกรุณาจากผู้ปกครองเข้าร่วมสัมภาษณ์ด้วย

(การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามเลขที่สอบ ยกเว้น กรณีที่จำเป็น ต้องกลับต่างจังหวัดก่อน จะอนุโลมให้เลื่อนลำดับขึ้นมาได้)

*ขอความร่วมมือ แต่งชุดนักเรียนสุภาพเข้าสอบด้วย

ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางสาวศุจิกา คมจักรพันธุ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา
2 เด็กชายศุกฤต โฆษิตบวรชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ
3 นางสาวนภัสรา ล้วนพร โรเงรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ
4 เด็กหญิงบุญชรัสม์ ปิยวุฒิเศรษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ
5 เด็กหญิงพิชชาพร รัตนปรีชากุล โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
6 เด็กหญิงจิรฐา รุ่งวิตรี โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
7 นางสาวณัฐษิยา จ่างโพธิ์แจ้ง โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพ
8 นายคัยรุลวาลิด ใจงาม โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส
9 นายอินอาม อืทธิสมัย โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส
10 เด็กหญิงนันทิกานต์ สุขอุดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
11 นายจารณ คงศิริกร โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพ
12 นางสาวนภัสกร คารวพงศ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพ
13 เด็กชายกิตติพงษ์ เอี่ยมทอง โรงเรียนเมืองพัทยา11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี
14 นางสาวกิติยา ศรีจันทร์ โรงเรียนปิยมิตรวืทยา พะเยา
15 นางสาวกนกกาญจน์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พะเยา
16 นายสิรวิชญ์ กิจเจริญวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ
17 เด็กหญิงจริยา สงวนสิทธิอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ
18 นายพงศ์พลิน ศิริสถิตย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
19 เด็กหญิงกานต์พิศชา วิมลธนสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
20 เด็กหญิงธนาภรณ์ ชุมนรารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
21 นางสาวกัญญารัตน์ มีมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา นครราชสีมา
22 เด็กหญิงอลินนันท์ โชติวัตธนาพงษ์ โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา กรุงเทพ
23 นายพิชัยยุทธ ธงสิบสี่ โรงเรียนสองพิทยาคม แพร่
24 นางสาวจิตรลดา ภู่เจริญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
25 นางสาวนวพร บุญลือ โรงเรียนอัมพรไพศาล นนทบุรี
26 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจันบุรี
27 นางสาวพรรณนิภา กลมเกลี้ยง โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง
28 นายโชติวิทย์ ถนอมสิน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
29 นางสาวกวินนาฏ ตันตาปกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
30 นายบุญญฤทธิ์ ทองสุพล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
31 เด็กหญิงรพีพรรณ มงคลทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
32 นางสาวเบญญาภา เจียมวิจักษณ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ สมุทรปราการ
33 นายธนานนท์ เปี่ยมสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
34 นางสาวปฏิญญา เจียมรุ่งรักษา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ
35 นายสรวีย์ ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
36 นางสาวนันท์นภัส ชมชวโรจน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพ
37 เด็กหญิงญาดา มณีรัตนวิเชียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
38 นายเชษฐา พวงบุบผา โรงเรียนจุฬาภรณาชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
39 นายชิณวัตร แสงสว่าง โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีษะเกษ
40 เด็กหญิงฐิติรัตน์ โสภณานุรักษ์กุล โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพ
41 นายรอวี วาเฮง โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
42 นายอูไบ อีแต โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
43 นายวรวุฒ แซ่เตียว โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
44 เด็กหญิงณิชากร วรพงศธร โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ
45 เด็กหญิงดวงกมล สิริธัชวานนท์ โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา
46 เด็กหญิงกฤตภร อัศวสัมฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพ
47 นายวัชรินทร์ เบญจาธิกุล โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่
48 นางสาวชุติกาญจน์ แสนสนิท ชลบุรี
49 นางสาวนวพร ศงสนันทน์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
50 นางสาวกรรณิการ์ ศิลากุล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
51 เด็กหญิงพิชญาภา สังข์ขาวสุด โรงเรียนราชดำริ กรุงเทพ
52 นางสาวจุฬารัตน์ ชานันโท โรงเรียนสีชมพู ขอนแก่น
53 นายพีระยุทธ ยอดยิ่ง โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร นครนายก
54 นายศุภณัฐ เอการัมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
55 นางสาวแพรวา โต๋วสัจจา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
56 เด็กหญิงขวัญชนก เห็นสว่าง โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพ
57 นายปณชัย วันขวัญ โรงเรียนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
58 นางสาวสรชา ขุตรบุญ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพ
59 นายเขมวัฒน์ ชูนำชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพ
60 เด็กชายเกริกนวพล สุมธิอาจ โรงเรียนเจี้ยนหัว นครปฐม
61 นางสาวฐิติมา กองคำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี
62 นางสาวณัฐพร จรูญเลิศสกุล โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
63 นายรัฐโรจน์ รัตน์ทวีนนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพ
64 เด็กหญิงรวิสา ฉันทรางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพ
65 นาย พีรวัส จารุทัศน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม กรุงเทพ
66 เด็กหญิงปุญญิศา พัฒนพงศ์ธร โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
67 นางสาวสุรัสวดี ศรีนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี นนทบุรี
68 นางสาวโศจืรัตน์ ภูโคกสูง โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพ
69 นายอัครพล อาบสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ชลบุรี
70 เด็กหญิงวิสุทธิ์ธิดา เหล่าธนากิจ โรงเรียนบางมดวิทยา ” สีสุกหวาจวนอุปถัมภ์ ” กรุงเทพ
71 เด็กหญิงเอมิ ซูซูกิ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพ
72 นางสาวณัฏฐณิชา แสงกล้า โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีษะเกษ
73 นายสิงขรณ์ โรจนัย โรงเรียนสาธิตเกษตร พหุภาษา ชลบุรี ชลบุรี
74 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
75 นางสาวกรกนก แสงปราชณ์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ
76 นายธีร์ธวัช คำโมง โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพ
77 นางสาวศลิษา โกมลวาทิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพ
78 เด็กหญิงรพีพัชร์ จรรย์โกมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
79 เด็กหญิงมนัสวี แดงดี โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี
80 นางสาวปาริชาติ คำกันสิงห์ โรงเรียนวิชัยวิทยา เชียงใหม่
81 นางสาวดุสิตา เลื่อนพฤกษ์ โรงเรียนหัวหินวืทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
82 นางสาวปิยะลักษณ์ สึกิจปาณีนิจ โรงเรียนหัวหินวืทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
83 เด็กหญิงปวรรัตน์ ชัยถาวร โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย
84 นายเกียรติศักดิ์ สว่างศรี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
85 นายณัฐวัตร ศิริสลุง โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ลพบุรี
86 เด็กชายณฐกรณ์ แหยมศรีใส โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา นครนายก
87 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ คำนวน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
88 เด็กหญิงถิรดา แสงป้อง โรงเรียนเซนต์เมรี่ อุดรธานี
89 นางสาววธัญญา พิศวาส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
90 เด็กหญิงสุชัญญา วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
91 นายวริศ วีรางกูร โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ
92 เด็กหญิงกานต์พิชชา แหวนวงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพ
93 เด็กชายกีรติ ตั้งจิตรมณ๊ศํกดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพ
94 นางสาวตมิสา มาสวิมล โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพ
95 นายดรัณภพ รัตนมาลัย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพ
96 นายภักดิ์พงษ์ ภักดี โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพ
97 นางสาวปาลิดา ครุฑธามาศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
98 นางสาวธัญพร ขวัญเนตร โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
99 นางสาวสุพิชญา พรหมอินทร์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
100 เด็กชายวนสนันท์ สันติคุณากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพ
101 นางสาวอรณิช จันทร์ทอง โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
102 นายธีธัช พิพัฒนพงษ์วงศ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพ
103 นายภูมิเผ่าไทย สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพ
104 นายปิยะวัฒน์ นพรัตน์ไมตรี โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย
105 นางสาวธีราพร เมธีพิทักษ์ธรรม โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพ

หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ 081-380-5663 หรือ [email protected]