รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่สอง มีดังต่อไปนี้

ชื่อสกุล สถานศึกษา
1 นายนครินทร์ เตชานุเคราะห์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
2 ด.ญ.จุฑามาศ บุษยรัตน์ บ้านดอนแค
3 น.ส.พิมพาภรณ์ จันทร์เชิดผล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
4 นายธัชยา พลศรี มัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5 ด.ญ.กิตา กีรติพจน์ การศึกษานอก
6 น.ส.ปณิตา ชมภูวงศ์ ศรีสะเกษวิทยาลัย
7 น.ส.เพชรรัตน์ กันตรง ศรีสะเกษวิทยาลัย
8 น.ส.วรพรรณ โมสาลี พนัสพิทยาคาร
9 ด.ญ.ธนภรณ์ คุ้มถนอม นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
10 นายคมกฤช อาบสุวรรณ์ อัสสัมชัญศรีราชา
11 ด.ญ.ณัฏฐ์ชัญญา  อนันตรังสี เซนต์โยเซฟบางนา
12 นายณัฐพงค์    ดำสุวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
13 ด.ช.ภาพพิมพ์ พิพัฒน์กษีร เทพศิรินทร์
14 น.ส.สุญาธิณี แซ่เจี่ย ชิโนรสวิทยาลัย
15 นายเมธัส  อุดมสัจจพันธุ์ โพธิสารพิทยากร
16 น.ส.กนกรัตน์  แท่งทอง เฉลิมขวัญสตรี
17 ด.ญ.อัญชนา  วชิระอัศกร จอมสุรางค์อุปถัมภ์
18 น.ส.นภัสวรรณ  ณิฏฐ์ แหลมทอง นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
19 นายกิตติร์วี  อัครนันท์วินิช อัสสัมชัญสมุทรปราการ
20 ด.ญ.ณัฐพร  ประทีปวิทยวณิช นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
21 ด.ญ.ณัฐนรี  ประทีปวิทยวณิช นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
22 น.ส.ศุภิสรา  ดำวิสัย วีรศิลป์
23 นายณัฐภัทร  อนุวัตตระกูล สารสาน์เอกตรา
24 นายพีรพงษ์  ปิยวุฒิเศรษฐ์ ราชดำริ
25 น.ส.สุทญา  โกฉัยพัฒน์ เบญจมราชูทิศ
26 น.ส.ปิยะพร ศรีจรรยา ศึกษานารี
27 นายฐพงศ์  ศรีใส กัลยาณีศรีธรรมราช
28 นางสาวสวรรค์พธู  คงคาไหว นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช
29 นางสาวณัชชา   บุตรบุรี ดรุณสิกขาลัย(โครงการวมว.)
30 น.ส.ชนะกานต์  ธำรงชัยสกุล สาธิตพิบูลบำเพ็ญ

 

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) มาทางโทรสารที่ 02-274-7328 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 090-961-3800

ทั้ง นี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนฯ จะต้องทำการโอนเงิน เพื่อสมัครเข้าเรียนจำนวน 200,000 เยน หรือประมาณ 70,000 บาทไทย (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 1,400,000 เยน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าประเภทนักเรียน    ของประเทศญี่ปุ่น ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินไปยัง สำนักงานประสานงาน โรงเรียนญี่ปุ่น กรุงเทพฯทางโทรสาร (Fax.) หมายเลข 0 2274 7328
             ** (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถคืนให้ได้ หากยกเลิกการสมัครเรียนในภายหลัง)
รายละเอียดบัญชีของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น คือ
ชื่อบัญชี JAPAN AVIATION ACADEMY เลขที่บัญชี 1014626
ธนาคาร MIZUHO BANK สาขา KOFU BRANCH
ที่อยู่ 10-19-1 MARUNOUCHI, KOFU, YAMANASHI SWIFT CODE: MHBKJPJT