รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่หนึ่ง มีดังต่อไปนี้

ชื่อสกุล  โรงเรียน
1 เด็กหญิงพรสวรรค์  จิตต์ปราณี สาธิตมอดินแดง
2 เด็กชายปรานต์  อุยะนันทน์ สารสาสน์เอกตรา
3 นายวสุ  คุณาลังการ American School of Bangkok
4 เด็กหญิงมาย่า  ทากาโน่ ดาราวิทยาลัย
5 นางสาวปิยฉัตร  มวลมนตรี มัธยมวัดสิงห์
6 นางสาวพิชากร  วุฒิธรรมคุณ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
7 นายภูพาน  โตทรัพย์เจริญสุข วชิรธรรมสาธิต
8 นางสาวกรพรรณ  กรองวารี หาดใหญ่วิทยาลัย
9 นางสาวนรีวรรณ  บุณยะกุล หาดใหญ่วิทยาลัย
10 นางสาวเอมอร  ศรีประเสริฐ มัธยมวัดสิงห์
11 นางสาวเอมิกา เอริคะ ทาเคอิ เซนต์เมรี่
12 นางสาวสุธิตา  สิงห์ประเสริฐ การกุศลวัดบูรพา
13 เด็กชายวิริยะ  เดชไชย การกุศลวัดบูรพา
14 นางสาวพัสตราภรณ์  เขียววิจิตร มัธยมวัดสิงห์
15 นางสาววิรัลพัชร  บุณยรัตพันธุ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
16 นายณัฐชนน  มาศนิยม มอ. วิทยานุสรณ์
17 นางสาวปาณิศา  สันติอัศวราภรณ์ American School of Bangkok
18 ด.ญ.ประภานันท์ กิตกำธร โรงเรียนสตรีวิทยา 2
19 ด.ช.สมพงษ์ แก้วกำเหนิด อนุบาลเมืองนครสวรรค์
20 นายณัฎฐ์ กวางแก้ว โรงเรียนภูเขียว
21 นางสาวชัญญานุช บุญเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
22 ด.ญ.พัณณ์ชิตา เชาว์วุฒิพัฒน์ วารีเชียงใหม่
23 ด.ญ.ณัฐชนก แป้นทอง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24 นางสาวชนากานต์ ทิชินพงศ์ สาธิตพิบูลบำเพ็ญ
25 นางสาวณัฐวดี โลทารักษ์พงศ์ สตรีวิทยา
26 เด็กชายณัฐธัญ ภิญโญ สารสาสน์วิเทศ บางบอน
27 นายวอลเทอร์ โกรตี้ ดาราวิทยาลัย
28 ด.ญ.ธิติวดี ฐิติวัฒนาการ สตรีวิทยา
29 นายธนาภัทร จันทร์ยิ้ม พระหฤทัยนนทบุรี
30 ด.ญ.กัญญาณัฐ แสนชัชวาล สาธิตสวนสุนันทา
31 นายรฐตพนธ์ ผ่องเรียงณฐกูล สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
32 นางสาวชุติกาญจน์ ชูรอด สตรีนนทบุรี
33 นายเป็นไท รักหวาน สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
34 นางสาวทิพวรรณ พุ่มพึ่งพุฒ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
35 นางสาวปณิฐา  ชัยปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ
36 นางสาวเสาวลักษณ์  สวัสดี โรงเรียนดรุณาราชบุรี
37 นางสาววนติญา  ณ.สุวรรณ โรงเรียนบดินเดชา ( สิงหเสนีย์ 2 )
38 เด็กชายภคพล   หลักคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
39 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองสี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
40 นางสาวศิริลักษณ์  ช่างไม้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
41 นายณรงค์กร  เต็มรักษ์ โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
42 นางสาวชวิศา  อรรมย์ศาตรา โรงเรียนวิสุทธรังษี
43 นางสาวนารีรัตน์  ปริญญาพิมลพร โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
44 เด็กหญิงรักษิณาภร  สาระคุณ โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์
45 เด็กหญิงกานต์ศิริ จาตุพรพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์

 

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) มาทางโทรสารที่ 02-274-7328 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 090-961-3800

ทั้ง นี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนฯ จะต้องทำการโอนเงิน เพื่อสมัครเข้าเรียนจำนวน 200,000 เยน หรือประมาณ 80,000 บาทไทย (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 1,400,000 เยน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าประเภทนักเรียน    ของประเทศญี่ปุ่น ก่อนวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 และขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินไปยัง สำนักงานประสานงาน โรงเรียนญี่ปุ่น กรุงเทพฯทางโทรสาร (Fax.)
หมายเลข 0 2274 7328
             ** (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่สามารถคืนให้ได้ หากยกเลิกการสมัครเรียนในภายหลัง)
รายละเอียดบัญชีของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น คือ
ชื่อบัญชี JAPAN AVIATION SCHOOL เลขที่บัญชี 1014626
ธนาคาร MIZUHO BANK สาขา KOFU BRANCH
ที่อยู่ 10-19-1 MARUNOUCHI, KOFU, YAMANASHI SWIFT CODE: MHBKJPJT