รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด สังกัด
1 เด็กหญิงสุชานันท์ ตั้งพิบูลสุวรรณ ยุวทูตศึกษา2 อุบลราชธานี สช
2 นายศุภเดช เต็มจิตต์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สพฐ
3 นางสาวณัฐสุดา พรมสาย เทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย สพฐ
4 นายภูดิศ ประภาศรี ลาซาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ สช
5 นางสาวกัญญาวีร์ ทองโฉม ลาซาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ สช
6 เด็กหญิงพิชญา มาเนียม ลาซาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ สช
7 นายธิติวุฒิ รามนัฎ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สช
8 นายสรรเพชญ เลี่ยวเฉลิมวงษ์ วัดราชโอรส กรุงเทพฯ สพฐ
9 นางสาวตมิสา มาสวิมล สัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ สช
10 เด็กชายกฤษฎา เชาว์ไวย์ โรงเรียนยอแซฟ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ สช
11 นายวิษณุกร นิยมไทย เกษมพิทยา กรุงเทพฯ สช
12 เด็กชายปัณฑ์ธร ตรีวัฒนา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ สช
13 นายฉัตรตฤณ โลเกศเสถียร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
14 นางสาวอัจฉรา เหรียญพิมาย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ สพฐ
15 นางสาวศศิมาภรณ์ มนขุนทด มารีวิทย์สัตหีบ ชลบุรี สช
16 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ดวงแก้ว บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพฯ สพฐ
17 นางสาวกวิสรา  ศศิสัจจา อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ สช
18 นางสาวรมิดา ชั้นพรภักดี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ สพฐ
19 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ศรีโกศะบาล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
20 นายพัทธดลย์  ปานสำเนียง เซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ สช
21 นางสาวชนากานต์ จิระธนาไพบูลย์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
22 นางสาวณัฐนันท์ คุณาวีโร ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ
23 นางสาวเหมรัตน์ หอมกลาง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ สพฐ
24 เด็กหญิงชลิตา ฟุ้งสถาพร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ สพฐ
25 เด็กหญิงอรญา เครือวัลย์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพฯ สพฐ
26 นางสาวสุพิชญา สินศุภเศวต อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพฐ
27 นางสาวพิมพ์ชนก  ขันตี หอวัง กรุงเทพฯ สพฐ
28 นางสาวชญานิศ  แจ้งประจักษ์ อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ สช
29 นางสาวพัชวรินทร์ จิระธนานันต์ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ สช
30 นางสาวบุญสิตา สิปปะสุชน อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพฐ
31 นางสาวยูการิ นิชิมูรา เทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย สพฐ
32 เด็กหญิงวชิรญาร์ ทรัพย์คงดี มารีย์วิทย์สัตหีบ ชลบุรี สช
33 นายอธิวัฒน์ น้อยลา มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ สพฐ

 

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) มาทางโทรสารที่ 02-274-7328 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 081-380-5663 (ณัฐพงศ์)

อ้างอิง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน