รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 เด็กหญิงสิรชา เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
2 นางสาวสรัลพร มั่นคง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
3 นายประกาศิต วงศ์กันยา โรงเรียนบ้านไผ่ ขอนแก่น
4 นางสาวศิรัญญา ทองเชื้อ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
5 เด็กหญิงศุภกานต์ ปิ่นปัก โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ลพบุรี
6 นางสาวจิรัชญา น่วมศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
7 นางสาวณัฐธยาน์ ทรงพลนภจร โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ ชลบุรี
8 เด็กหญิงพัดชา สุขใย โรงเรียนสตรีวิทยา นนทบุรี
9 นางสาวเบญญาภา ภูมิภูเขียว โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย
10 เด็กชายกรวิชญ์ รุ้งทาบนภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
11 นางสาวพิมลดา วงศ์ชาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
12 เด็กชายกรนิศม์ เกตุสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
13 นายหยี่เซียน เหลา โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
14 นางสาวประภาพรรณ โกยธรานนท์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต
15 นางสาวอิสรีย์ พิริยะพงษ์พันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา นครปฐม
16 นายเทพทัต รอดอ่อน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
17 นางสาวสุพิชฌาย์ ไชยวรุตย์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี
18 นางสาวธิดา เอมสีกุล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
19 เด็กหญิงณิชาภัทร์ บรรเลงจิต โรงเรียนสตรีวิทยา สมุทรสาคร
20 นางสาวเกวลิน ศิลปศร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สระบุรี
21 เด็กหญิงปภาภัทร วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ Traill International School กรุงเทพมหานคร
22 เด็กหญิงเอ็มม่า โรส แอทมัน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สระบุรี
23 นายกฤษฎา บรรจโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
24 นางสาวกรกนก วรศร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) มาทางโทรสารที่ 02-274-7328 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 081-380-5663 (ณัฐพงศ์)

*หมายเหตุ อาจจะมีการเรียนอันดับสำรอง หากมีผู้สละสิทธิ์จำนวนหนึ่ง