รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 มีดังต่อไปนี้

1 เด็กหญิงศจีเพชร ปัญญา โรงเรียนวัฒโณทัยพายัพ เชียงใหม่
2 นายกิตติธัช จึงโสภณวิทวัส โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
3 นางสาววศินี แจ่มใส โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ นครปฐม
4 นายกิตติสัณท์ จิวจินดา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
5 นายกันตภณ ชิบา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
6 นางสาวภัฏฎาภา จินดาประพันธ์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปทุมธานี
7 นางสาวกุลประภัสสร์ ศรีสุขวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี
8 นางสาวสุภาวดี ชัยเพชร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
9 นางสาวจณิสตา สันติกชกร โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
10 นายปัณณธร พงศ์ปฏิมาพรรณ โรงเรียนศรีวิกรม์ กาญจนบุรี
11 นางสาวปิยะธิดา น้อมศิริ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี
12 เด็กหญิงลลิต์ภัทร ศิริรัตน์ โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กรุงเทพมหานคร
13 นางสาวปาริฉัตร ยอดสาแล โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
14 นางสาวศิริพร รัตนสมบัติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
15 นางสาวพิชชากร ชูเชิด โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล สระบุรี
16 นางสาวอลิษา โทโดโรกิ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ต้องรายงานตัวโดยส่งเอกสารรายงานตัว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) มาทางโทรสารที่ 02-274-7328 หรือ ส่งอีเมลมาที่ [email protected] ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธ์รับทุนการศึกษา หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 081-380-5663 (ณัฐพงศ์)

นักเรียนที่สอบผ่าน ต้องรีบจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามรายละเอียดในลิงค์ทันที คลิก เพื่อให้ทันพิธีเปิดการศึกษา