ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าเพื่อการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น

การ ยื่นขอวีซ่าประเภทเพื่อการศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น จะมีขั้นตอนที่แตกต่างไปจากวีซ่าของประเทศอื่นๆ เนื่องจาก ต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ของประเทศญี่ปุ่น ก่อน จึงจะสามารถยื่นรับวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยได้ ซึ่งขั้นตอนจะเป็นดังต่อไปนี้

  1. ผู้ปกครองทุกท่านรับรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำวีซ่า และเอกสารที่ต้องกรอกข้อมูล
  2. ผู้ปกครองทำการโอนเงินจำนวน 200,000 เยน เข้าบัญชีของโรงเรียน เพื่อทำการยืนยันการสมัครเข้าเรียน และเพื่อยื่นขอวีซ่า (ทางโรงเรียนจำเป็นต้องขอให้โอนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก่อน เพื่อเป็นการประกันเรื่องการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากในญี่ปุ่น มีกรณีที่นักเรียนรับวีซ่านักเรียน โดยที่ยังไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเลย และจากนั้นจึงลอบเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น) หมายเหตุ หากทำการยกเลิกการสมัครเรียนในภายหลัง ทางโรงเรียนไม่สามารถทำการคืนค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ได้ รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนจะทำการแจ้งไปในภายหลัง
  3. ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกเอกสาร และเตรียมที่จำเป็นทั้งหมด และมอบให้กับทางสำนักงาน เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป
  4. สำนัก งานจะทำการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมด แปลเอกสารที่จำเป็น (อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารที่ต้องจ้างวานบริษัทนอกแปลให้) เพื่อยื่นให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่นต่อไป (ในขั้นตอนนี้อาจจะมีการแจ้งขอเอกสารเพิ่มเติม)
  5. โรงเรียนการบินญี่ปุ่นนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น
  6. ขั้น ตอนในการพิจารณาเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก หนังสือรับรองสถานภาพการพำนักในประเทศญี่ปุ่น (Certificate of Eligibility) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ และส่งให้กับโรงเรียนการบินญี่ปุ่น
  7. โรงเรียน การบินญี่ปุ่น ส่ง หนังสือรับรองการเข้าพำนักในประเทศญี่ปุ่น ให้แก่สำนักงาน ซึ่ง สำนักงานจะทำการนัดวันเวลา เพื่อยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพ
  8. สำนักงาน และนักเรียน ทำการยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่น (ใช้เวลา 5 วันทำการ และมีค่าใช้จ่ายต่างหาก 1680 บาท)
  9. นักเรียนรับหนังสือเดินทางคืน และพร้อมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดรายการเอกสารที่จำเป็น และเอกสารที่ต้องกรอกที่ คลิก